Chọn các ý đúng về điện thế hoạt động

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 120 - sgk Sinh học 11

Chọn các ý đúng về điện thế hoạt động.

A - Trong giai đoạn mất phân cực, Na+ khuếch tán từ trong ra ngoài tế bào.

B - Trong giai đoạn mất phân cực, Na+ khuếch tằn từ ngoài vào trọng tế bào.

C - Trong giai đoạn tái phân cực, Na+ khuếch tán từ trong ra ngoài tế bào.

D - Trong giai đoạn tái phân cực, K+ khuếch tán từ ngoài vào trong tế bào.

Bài làm:

=> Đáp án B và C

  • 25 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021