Giai đoạn quang hợp thật sự tạo nên C6H12 O6 ở cây mía là giai đoạn nào sau đây?:

  • 1 Đánh giá

Câu 7: Trang 43 - sgk sinh học 11

Giai đoạn quang hợp thật sự tạo nên C6H12 O6 ở cây mía là giai đoạn nào sau đây?:

a.Quang phân li nước
b. Chu trình Canvin
c. Pha sáng
d. Pha tối

Bài làm:

=> Đáp án d

  • 22 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021