Sinh sản là gì?

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 162 sgk Sinh học 11

Sinh sản là gì?

Bài làm:

  • Sinh sản là quá trình tạ ra những cá thể mới bảo đảm sự phát triển liên tục của loài

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021