So sánh sinh sản vô tính ở thực vật và động vật?

 • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 174 sgk Sinh học 11

So sánh sinh sản vô tính ở thực vật và động vật?

Bài làm:

 • Giống nhau:
  • Từ một cá thể sinh ra một hoặc nhiều cá thể mới có bộ nhiễm sắc thể giống cá thể mẹ, không có sự kết hợp giữa tinh trùng và tế bào trứng.
  • Các hình thức sinh sản vô tính đều dựa trên nguyên phân để tạo ra thế hệ mới.
  • Từ một tế bào (hay nhóm tế bào) phát triển thành một cơ thể mới (trong nuôi cấy mô thực vật) cũng giống hiện tượng sinh sản bằng phân mảnh (ở động vật). Tức là từ một tế bào (nhóm tế bào) trải qua phân bào nguyên nhiễm để tạo ra cơ thể mới.
 • Khác nhau:
  • Ở động vật không có sinh sản vô tính bằng bào tử.
  • Ở thực vật không có sinh sản vô tính bằng trinh sản.

 • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021