Nêu sự khác nhau cơ bản về ống tiêu hóa quá trình tiêu hóa thức ăn của thú ăn thịt và thực vật?

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 70 - sgk Sinh học 11

Nêu sự khác nhau cơ bản về ống tiêu hóa quá trình tiêu hóa thức ăn của thú ăn thịt và thực vật?

Bài làm:

Câu 1:

  • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021