Đặc tính nào là quan trọng nhất để nhận biết con đầu đàn?

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 132 - sgk Sinh học 11

Đặc tính nào là quan trọng nhất để nhận biết con đầu đàn?

A - Tính hung dữ

B - Tính thân thiện

C - Tính lãnh thổ

D - Tính quen nhờn

Bài làm:

=> Đáp án A

  • 11 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021