Chất trung gian hóa học có vai trò như thế nào trong truyền tin qua xináp?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 123 - sgk Sinh học 11

Chất trung gian hóa học có vai trò như thế nào trong truyền tin qua xináp?

Bài làm:

  • Chất trung gian hóa học đi qua khe xináp làm thay đổi tính thấm ở màng sau xinap và làm xuất hiện điện thế hoạt động lan truyền đi tiếp. Enzim có ở màng sau xináp thủy phân axêtylcôlin thành axêtat và côỊin. Hai chất này quay trở lại chùy xinap và được tái tổng hợp lại thành axêtylcôlin chứa trong các túi.

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021