Nêu các hình thức sinh sản vô tính ở thực vật

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 162 sgk Sinh học 11

Nêu các hình thức sinh sản vô tính ở thực vật

Bài làm:

  • Sinh sản bào tử
    • Cơ thể mới được phát triển từ bào tử
    • Gặp ở dương xỉ, rêu
  • Sinh sản sinh dưỡng
    • Cơ thể mới được phát triển từ các cơ quan sinh dưỡng: thân, rễ, lá

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021