Kể tên các hoocmôn ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của côn trùng

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 154 sgk sinh học 11

Kể tên các hoocmôn ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của côn trùng

Bài làm:

  • Các hoocmôn ảnh hưởng đến sinh trường và phát triển ở côn trùng là ecđixơn và juvenin.

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021