Sinh trưởng ở thực vật là gì?

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 138 - sgk Sinh học 11

Sinh trưởng ở thực vật là gì?

Bài làm:

  • Sinh trưởng của thực vật là quá trình tăng về kích thước( chiều dài, bề mặt, thể tích) của cơ thể do tăng số lượng và kích thước của tế bào.

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021