Vì sao cần phải bón phân với liều lượng hợp lí tùy thuộc vào đất, loại phân bón, giống và loại cây trồng?

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 24 - sgk sinh học 11

Vì sao cần phải bón phân với liều lượng hợp lí tùy thuộc vào đất, loại phân bón, giống và loại cây trồng?

Bài làm:

  • Cần phải bón phân với liều lượng hợp lí (tối ưu) tùy thuộc vào loại phân bón, giống và loài cây trồng là để
    • cho cây sinh trưởng tốt, năng suất cao, hiệu quả của phân bón cao
    • giảm chi phí đầu vào
    • không gây ô nhiễm nông phẩm và môi trường

  • 19 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021