So sánh sinh sản hữu tính ở động vật và thực vật

 • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 178 sgk Sinh học 11

So sánh sinh sản hữu tính ở động vật và thực vật.

Bài làm:

 • Giống nhau:
  • Tạo ra cá thể mới qua hình thành và hợp nhất 2 loại giao tử đơn bội (n) đực và cái để tạo ra hợp tử lưỡng bội.
  • Trải qua 3 giai đoạn: hình thành giao tử, thụ tinh và phát triển phôi thai.
 • Khác nhau:
  • Ở quá trình tạo giao tử
  • Ở quá trình thụ tinh
  • Ở sự phát triển của hợp tử

 • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021