So sánh cách lan truyền của xung thần kinh trên sợi thần kinh không có bao mielin và có bao mielin

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 120 - sgk Sinh học 11

So sánh cách lan truyền của xung thần kinh trên sợi thần kinh không có bao mielin và có bao mielin

Bài làm:

  • Trên sợi thần kinh không có bao miêlin, xung thần kinh lan truyền liên tục từ vùng này sang vùng khác.
  • Trên sợi thần kinh có bao miêlin, xung thần kinh lan truyền theo cách nhảy cóc, từ eo Ranvie này sang eo Ranvie khác. Do lan truyền theo lối nhảy cóc nên tốc độ lan truyền nhanh hơn so với trên sợi thần kinh không có bao miêlin.

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021