Tác nhân chủ yếu nào điều tiết độ mở của khí khổng?

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 19 - sgk sinh học 11

Tác nhân chủ yếu nào điều tiết độ mở của khí khổng?

Bài làm:

  • Tác nhân chủ yếu điều tiết độ mở của khí khổng là hàm lượng nước trong các tế bào khí khổng.

  • 11 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021