Chon đáp án đúng về xinap

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 123 - sgk Sinh học 11

Đánh dấu X vào ô ▭ cho câu đúng về xináp.

▭ A. Tốc độ truyền tin qua xináp hóa học chậm hơn so với lan truyền xung thần kinh trên sợi thần kinh không có miêlin.

▭ B. Tất cả các xináp đều có chứa chất trung gian hóa học là axêtincôlin.

▭ C. Chuyển giao xung thần kinh khi qua xináp hóa học có thể không cần chất trung gian hóa học.

▭ D. Xináp là diện tiếp xúc của các tế bào cạnh nhau.

Bài làm:

=> Đáp án B

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021