Giải Bài 30 sinh 11: Truyền tin qua xinap

 • 1 Đánh giá

Ở bài trước, chúng ta tìm hiểu 2 cách truyền thông tin bằng xung thần kinh trên sợi thần kinh. Trong bài 30, chúng ta cùng tìm hiểu cách truyền tin giữa các tế bào thần kinh "truyền tin qua xinap'. Sau đây, KhoaHoc tóm tắt kiến thức trọng tâm và hướng dẫn giải các câu hỏi.

A. Lý thuyết

I. Khái niệm xinap

 • Xinap là diện tiếp xúc giữa tế bào thần kinh với tế bào thần kinh, giữa các tế bào thần kinh với các loại tế bào khác

II. Cấu tạp của xinap

 • Có 2 loại xinap: Xinap hóa học và xinap điện
 • Xinap gồm:
  • Màng trước
  • Màng sau
  • Khe xinap
  • Chùy xinap cos bóng xinap chứa chất trung gian hóa học

III. Quá trình truyền tin qua xinap

 • Quá trình truyền tin qua xinap gồm các giai đoạn:
  • Xung thần kinh lan truyền đến chùy xinap và làm Ca 2+ đi trong chùy xinap
  • Ca 2+ làm cho các bóng chứa chất trung gian hóa học đi qua khe xinap đến màng sau
  • Chất trong gian hóa học gắn với thụ thể ở màng sau xinap làm xuất hiện điện thế hoạt động ở màng sau => lan truyền xung thần kinh

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 123 - sgk Sinh học 11

Vẽ sơ đồ cấu tạo xináp.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 123 - sgk Sinh học 11

Chất trung gian hóa học có vai trò như thế nào trong truyền tin qua xináp?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 123 - sgk Sinh học 11

Đánh dấu X vào ô ▭ cho câu đúng về xináp.

▭ A. Tốc độ truyền tin qua xináp hóa học chậm hơn so với lan truyền xung thần kinh trên sợi thần kinh không có miêlin.

▭ B. Tất cả các xináp đều có chứa chất trung gian hóa học là axêtincôlin.

▭ C. Chuyển giao xung thần kinh khi qua xináp hóa học có thể không cần chất trung gian hóa học.

▭ D. Xináp là diện tiếp xúc của các tế bào cạnh nhau.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 123 - sgk Sinh học 11

Tại sao xung thần kinh trong một cung phản xạ chỉ theo một chiều?

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm sinh học 11 bài 30: Truyền tin qua xinap


 • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021