Tại sao xung thần kinh trong một cung phản xạ chỉ theo một chiều?

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 123 - sgk Sinh học 11

Tại sao xung thần kinh trong một cung phản xạ chỉ theo một chiều?

Bài làm:

  • Trong một cung phản xạ dẫn truyền xung thần kinh chỉ đi theo một chiều vì các nơron trong cung phản xạ liên hệ với nhau qua xináp mà xináp chỉ cho xung thần kinh đi theo một chiều.

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021