Sản phẩm của pha sáng là gì?

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 43 - sgk sinh học 11

Sản phẩm của pha sáng là gì?

Bài làm:

Sản phẩm của pha sáng là: ATP, NADPH, O2-

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021