Giải Bài 36 sinh 11: Phát triển ở thực vật có hoa

 • 1 Đánh giá

Trong bài 36, chúng ta tìm hiểu về sự phát triển ở thực vật có hoa. Vậy sự phát triển là gì? Có những nhân tố nào ảnh hưởng tới sự ra hoa? Ứng dụng kiến thức về sự sinh trưởng và phát triển? Sau đây, KhoaHoc tóm tắt kiến thức trọng tâm và hướng dẫn giải.

A. Lý thuyết

I. Phát triển là gì?

 • Phát triển của cơ thể thực vật là toàn bộ những biến đổi diễn ra theo chu trình sống bao gồm ba quá trình liên quan với nhau: sinh trưởng, phân hóa và phát sinh hình thái

II. Những nhân tố chi phối sự ra hoa

1. Tuổi của cây

 • Ở thực vật đến độ tuổi xác định thì cây ra hoa, không phụ thuộc vào điều kiện ngoại cảnh

2. Nhiệt độ thấp và quang chu kì

a. Nhiệt độ thấp

 • Nhiều loài cây để chuyển sang trạng thái tạo hoa cần có tác động của nhiệt độ thấp (gọi là xuân hóa)

b. Quang chu kì

 • Quang chu kỳ là sự ra hoa ở thực vật phụ thuộc vào tương quan độ dài ngày và đêm
  • Cây dài ngày chỉ ra hoa trong điều kiện thời gian chiếu sáng/ngày nhiều hơn 12 giờ (mùa hè)
  • Cây ngắn ngày chỉ ra hoa trong điều kiện thời gian chiếu sáng/ngày ít hơn 12 giờ (mùa thu)
  • Cây trung tính ra hoa trong điều kiện cả ngày dài và ngày ngắn nếu như đã đến độ tuổi xác định

c. Phitocrom

 • Phitocrôm là một loại sắc tố cảm nhận quang chu kỳ và là prôtein hấp thụ ánh sáng
 • Có 2 dạng:
  • Dạng hấp thụ ánh sáng đỏ (Pđ)
  • Dạng hấp thụ ánh sáng đỏ xa (Pđx)
 • Phitocrôm kích thích sự ra hoa và nẩy mầm của thực vật có hoa

3. Hoocmon ra hoa

 • Ở quang chu kỳ thích hợp Hoocmôn ra hoa được hình thành và làm cho cây ra hoa

III. Mối quan hệ sinh trưởng và phát triển

 • Sinh trưởng gắn liền với phát triển và phát triển trên cơ sở của sinh trưởng
 • Là hai mặt liên quan với nhau của chu trình sống ở cây

IV. Ứng dụng kiến thức về sinh trưởng và phát triển

1. Ứng dụng kiến thức về sinh trưởng

 • Trong trồng trọt dùng hoocmon để:
  • Xử lý hạt giống để kích thích nảy mầm
  • Điều khiển quá trình sinh trưởng
 • Trong công nghiệp rượu bia.
 • Sử dụng Hoocmôn để chế biến nông sản

2. Ứng dụng kiến thức về phát triển

 • Dựa vào tác động của nhiệt độ và quang chu kỳ làm cơ sở gieo trồng đúng thời vụ

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 146 sgk Sinh học 11

Phát triển của thực vật là gì?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 146 sgk Sinh học 11

Lúc nào thì cây ra hoa?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 146 sgk Sinh học 11

Thời điểm ra hoa ở thực vật một năm có phản ứng quang chu kì trung tính được xác định theo:

A - chiều cao của thân

B - đường kính gốc

C - theo số lượng lá trên thân

D - cả A, B và C

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 146 sgk Sinh học 11

Sắc tố tiếp nhận ánh sáng trong phản ứng quang chu kì của thực vật là:

A - diệp lục b

B - carôtenôit

C - phitôcrôm

D - diệp lục a, b và phitôcrôm

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm sinh học 11 bài 36 Phát triển ở thực vật có hoa


 • 11 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021