Thời điểm ra hoa ở thực vật một năm có phản ứng quang chu kì trung tính được xác định theo

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 146 sgk Sinh học 11

Thời điểm ra hoa ở thực vật một năm có phản ứng quang chu kì trung tính được xác định theo:

A - chiều cao của thân

B - đường kính gốc

C - theo số lượng lá trên thân

D - cả A, B và C

Bài làm:

=> Đáp án C

  • 42 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021