Kể tên các hoocmôn ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật có xương sống

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 154 sgk Sinh học 11

Kể tên các hoocmôn ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật có xương sống.

Bài làm:

  • Các hoocmôn ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật có xương sống:
    • Hoocmôn sinh trưởng
    • Hoocmôn tirôxin
    • Hoocmôn ơstrôgen và testostêron

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021