Nêu các dạng ni tơ có trong đất và các dạng nitơ mà cây hấp thụ được.

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 31 - sgk sinh học 11

Nêu các dạng ni tơ có trong đất và các dạng nitơ mà cây hấp thụ được.

Bài làm:

  • Các dạng nitơ có trong đất là nitơ vô cơ trong các muối khoáng và nitơ hữu cơ trong xác sinh vật (vi sinh vật, thực vật, động vật).
  • Dạng nitơ cây hấp thụ được: dạng nitơ khoáng NH4+ và NO3-.

  • 29 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021