Cấu tạo ngoài của lá có những đặc điểm nào thích nghi với chức năng hấp thụ được nhiều ánh sáng?

  • 1 Đánh giá

Câu 6: Trang 35 - sgk sinh học 11

Cấu tạo ngoài của lá có những đặc điểm nào thích nghi với chức năng hấp thụ được nhiều ánh sáng?

a. Có cuống lá

b. Có diện tích bề mặt lá lớn

c. Phiến lá mỏng

d. Các khí khổng tập chung chủ yếu ở mặt dưới của lá nên không chiếm mất diện tích hấp thụ ánh sáng.

Bài làm:

=> Đáp án d

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021