Phân biệt năng suất sinh học với năng suất kinh tế

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 50 - sgk sinh học 11

Phân biệt năng suất sinh học với năng suất kinh tế.

Bài làm:

Câu 2:

  • Năng suất sinh học là tổng lượng chất khô lích lũy được trong 1 ngày trên 1 hecta gieo trồng trong suối thời gian sinh ưưởng.
  • Năng suấi kinh tế chỉ là một phần của năng suất sinh học chứa trong các cơ quan có giá trị kinh tế như hạt, củ. quả. lá... tùy vào mục đích đối với từng loại cây trồng.
  • 17 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021