Thụ phấn là gì, có mấy loại thụ phấn?

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 166 sgk Sinh học 11

Thụ phấn là gì, có mấy loại thụ phấn?

Bài làm:

  • Thụ phấn là quá trình vận chuyển hạt phấn từ bao phấn đến núm nhụy. Có 2 loại thụ phấn:
    • Tự thụ phấn: Nếu hạt phấn từ nhị hoa nảy mầm trên núm nhụy của chính hoa đó hoặc hạt phấn từ nhị của một hoa rơi trên núm nhụy của một hoa khác trên cùng một cây và nảy mầm. Trong sự tự thụ phấn hậu thế có sự tái tổ hợp nhiễm sắc thể có cùng nguồn gốc.
    • Thụ phấn chéo: Nếu hạt phấn từ nhị của một hoa đạt đến núm nhụy của một hoa khác trên những cây khác nhau của cùng một loài và nảy mầm tại đấy. Trong thụ phấn có sự tái tổ hợp nhiễm sắc thể từ hai nguồn gốc khác nhau.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021