Cảm ứng là gì? Cho một vài ví dụ về cảm ứng

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 110 - sgk Sinh học 11

Cảm ứng là gì? Cho một vài ví dụ về cảm ứng.

Bài làm:

  • Cảm ứng là khả năng tiếp nhận kích thích và phản ứng lại các kích thích từ môi trường sống, đảm bảo cho sinh vật tồn tại và phát triển.
  • Cảm ứng ở động vật cũng là phản ứng (trả lời) lại các kích thích từ môi trường sống để tồn tại và phát triển nhưng cách biểu hiện khác với thực vật và tốc độ phản ứng nhanh hơn. Ví dụ, khi trời trở rét mèo có phản ứng xù lông, co mạch máu, nằm co mình lại.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021