Giải bài 12 sinh 11: Hô hấp ở thực vật

 • 1 Đánh giá

Nội dung bài: quá trình hô hấp ở thực vật. Dựa vào SGK Sinh học 11, KhoaHoc tóm tắt hệ thống lí thuyết và hướng dẫn giải bài tập chi tiết, dễ hiểu. Hi vọng đây là tài liệu hữu ích cho các bạn học sinh.

I. Lý thuyết

1. Khái niệm về hô hấp ở thực vật

a. Hô hấp ở thực vật là gì?

 • Hô hấp ở thực vật là quá trình oxi hóa sinh học (dưới tác dụng của enzim) nguyên liệu hô hấp, đặc biệt là glucozo của tế bào đến CO2 và H2O, một phần năng lượng giải phóng ra được tích lũy trong ATP.

b. Phương trình hô hấp tổng quát

C6H12O6 + 6O2 --> 6 CO6 + 6 H2O + Năng lượng (nhiệt độ + ATP)

c. Vai trò của hô hấp với cơ thể thực vật

 • Giải phóng nhiệt lượng cần thiết để duy trì nhiệt độ thuận lợi cho các hoạt động sống
 • Tạo năng lượng tích lũy ATP cung cấp cho các hoạt động sống
 • Sản phẩm hữu cơ trung gian sử dụng cho các hoạt động sống

2. Con đường hô hấp ở thực vật

a. Phân giải kị khí (đường phân và lên men)

 • Diễn ra trong tế bào chất
 • Gồm 2 giai đoạn:
  • Đường phân: giải phóng glucozo đến axit piruvic và giải phóng năng lượng
  • Lên men: axit piruvic lên men tạo rượu etilic và CO2 hoặc axit lactic

b. Phân giải hiếu khí (đường phân và hô hấp hiếu khí)

 • Gồm 2 giai đoạn:
  • Đường phân
  • Hô hấp hiếu khí: chu trình Crep và chuỗi chuyền electron xảy ra ở ti thể

3. Hô hấp sáng

 • Là quá trình hấp thụ O2 và giải phóng CO2 ở ngoài sáng

4. Quan hệ giữa hô hấp với quang hợp và môi trường

a. Mối quan hệ giữa hô hấp và quang hợp

 • Quang hợp và hô hấp là 2 quá trình ngược chiều, phụ thuộc lẫn nhau.

b. Mối quan hệ giữa hô hấp và môi trường

 • Hô hấp chịu ảnh hưởng của môi trường. Điều chỉnh các yếu tố môi trường là biện pháp bảo quản nông phẩm.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Hô hấp ở cây xanh là gì?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Ưu điểm của hô hấp hiếu khí so với hô hấp kị khí?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trong trường hợp nào thì diễn ra lên men ở cơ thể thực vật? Cho ví dụ.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Hãy khái quát về ảnh hưởng của môi trường đối với hô hâp ở cây xanh?

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm sinh học 11 bài 12: Hô hấp ở thực vật


 • 36 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021