Nêu thành phần của hệ sắc tố quang hợp trong lá xanh và chức năng của chúng.

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 35 - sgk sinh học 11

Nêu thành phần của hệ sắc tố quang hợp trong lá xanh và chức năng của chúng.

Bài làm:

  • Hệ sắc tố quang hợp gồm diệp lục (diệp lục a và b) và carotenoit.
  • Các sắc tố này hấp thụ và truyền năng lượng ánh sáng cho diệp lục a ở trung tâm phản ứng.
  • Năng lượng ánh sáng được chuyển hóa thành năng lượng hóa học trong ATP và NADPH.

  • 12 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021