Cho biết tên vài loài động vật có phát triển không qua biến thái, qua biến thái hoàn toàn và qua biến thái không hoàn toàn

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 151 sgk Sinh học 11

Cho biết tên vài loài động vật có phát triển không qua biến thái, qua biến thái hoàn toàn và qua biến thái không hoàn toàn.

Bài làm:

  • Động vật phát triển khống qua biến thái: Cá chép, rắn, bồ câu, chó...
  • Động vật phát triển qua biến thái hoàn toàn: Cánh cam, tằm (nhộng, bướm), bọ rùa...
  • Động vật phát triển qua biến thái không hoàn toàn: bọ ngựa, châu chấu, cào cào...

  • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021