Nêu đặc điểm của lá cây xanh thích nghi với chức năng quang hợp.

 • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 35 - sgk sinh học 11

Nêu đặc điểm của lá cây xanh thích nghi với chức năng quang hợp.

Bài làm:

Hình thái, giải phẫu của lá thích nghi với chức năng quang hợp

 • Hình thái bên ngoài:
  • diện tích bề mặt lớn => hấp thụ nhiều ánh sáng
  • lớp biểu bì có nhiều khí khổng => CO2 khuếch tán và lá nhiều
 • Giải phẫu:
  • hệ thống mạch dẫn, gân lá đến tận mô, tế bào => cung cấp nước và ion khoáng; vận chuyển sản phẩm cho quang hợp
  • chứa nhiều lục lạp => thực hiện quang hợp
 • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021