Quá trình sản xuất hoocmôn FSH, LH, ơstrôgen và prôgestêron bị rối loạn có ảnh hưởng đến quá trình sinh trứng hay không, tại sao?

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 181 sgk Sinh học 11

Quá trình sản xuất hoocmôn FSH, LH, ơstrôgen và prôgestêron bị rối loạn có ảnh hưởng đến quá trình sinh trứng hay không, tại sao?

Bài làm:

  • Thay đối nồng độ testostêron, làm ảnh hưởng đến quá trình sản sinh tinh trùng.
  • FSH, LH kích thích phát triển nang trứng, làm cho trứng chín và rụng.
  • Rối loạn sản xuất hoocmôn FSH, LH của tuyến yên làm rối loạn quá trình trứng chín và rụng.
  • Nồng độ prồgestêron và ơstrôgen trong máu có tác dụng lên quá trình sản xuất hoocmôn FSH, LH của tuyến yên. Vì vậy ảnh hưởng đến quá trình sản sinh trứng.

  • 48 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021