Cơ quan hô hấp của nhóm động vật nào dưới đây trao đổi khi hiệu quả nhất?

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Trang 76 - sgk Sinh học 11

Cơ quan hô hấp của nhóm động vật nào dưới đây trao đổi khi hiệu quả nhất? Trả lời bằng cách đánh dấu X vào ô cho ý trả lời đúng:

A. Phổi của động vật có vú

B. Phổi và da của ếch nhái

C.Phổi của bò sát

D. Da của giun đất

Bài làm:

Câu 5:

=> đáp án A

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021