Tại sao nói quang hợp quyết định năng suất của thực vật

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 50 - sgk sinh học 11

Tại sao nói quang hợp quyết định năng suất của thực vật?

Bài làm:

Câu 1: Vì 90 - 95% tổng sản lượng chất hữu cơ trong cây là sản phẩm của quang hợp.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021