Giải Bài 24: Ứng động Sinh học 11 trang 102

  • 1 Đánh giá

Bài 24 với nội dung: Ứng động. Ứng động là loại cảm ứng thức 2 của cơ thể phản ứng lại các kích thích của môi trường. Vậy ứng động và hướng động có gì giống và khác nhau? Sau đây, KhoaHoc tóm tắt kiến thức trọng tâm và hướng dẫn giải các câu hỏi trong bài.

A. Lý thuyết

I. Khái niệm ứng động

  • Ứng động là hình thức phản ứng của cây trước tác nhân kích thích không định hướng.
  • Tùy vào tác nhân kích thích, ứng động chia thành: quang ứng động, nhiệt ứng động, thủy ứng động, ...

II. Các kiểu ứng động

1. Ứng động sinh trưởng

  • Ứng động sinh trưởng là kiểu ứng động, trong đó, các tế bào ở 2 phía đối diện nhau của cơ quan (như lá, cánh hoa,...) có tốc độ sinh trưởng dãn dài khác nhau do tác động của các kích thích không định hướng từ các tác nhân ngoại cảnh (ánh sáng, nhiệt độ,...)

2. Ứng động không sinh trưởng

  • Ứng động không sinh trưởng là kiểu ứng động không có sự sinh trưởng dãn dài của tế bào thực vật.

3. Vai trò của ứng động

  • Ứng động giúp cây thích nghi đa dạng đối với sự biến đổi của môi trường bảo đảm cho cây tồn tại và phát triển.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 104 - sgk Sinh học 11

Ứng động sinh trưởng là gì?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 104 - sgk Sinh học 11

Cơ quan nào của hoa có ứng động sinh trưởng?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 104 - sgk Sinh học 11

Sự vận động nở hoa thuộc ứng động sinh trưởng nào?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 104 - sgk Sinh học 11

Phân biệt ứng động không sinh trưởng và ứng động sinh trưởng.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: Trang 104 - sgk Sinh học 11

Nêu vai trò của ứng động đối với đời sống sinh vật.

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm sinh học 11 bài 24: Ứng động Sinh học


  • 26 lượt xem