Bài 5 sinh 11: Dinh dưỡng Nitơ ở thực vật sgk trang 25 27

 • 1 Đánh giá

Nitơ là một trong 17 nguyên tố khoáng thiết yếu của thực vật. Bài này cung cấp kiến thức về vai trò và quá trình chuyển hóa của nitơ trong cây.

I. Lý thuyết

1. Vai trò sinh lí của nguyên tố Nitơ

 • Nitơ được rễ cây hấp thụ ở 2 dạng NO3- và NH4+.
 • Vai trò của Nitơ đối với đời sống thực vật:
  • giúp cây sinh trưởng và phát triển
  • là thành phần không thể thay thế cấu trúc nên nhiều hợp chất sinh học quan trọng như protein, axit nucleic, diệp lục, ATP, ...
  • tham gia điều tiết các quá trình trai đổi chất và trạng thái ngậm nước của tế bào

2. Quá trình đồng hóa Nitơ ở thực vật

a. Quá trình khử Nitrat

NO3- (nitrat) --> NO2 - (nitrit) --> NH4 + (amoni)

b. Quá trình đồng hóa NH4+ trong mô thực vật

3 con đường đồng hóa NH4 + :

 • Amnin hóa trực tiếp các axit xêtô: Axit α – xêtoglutaric + NH4+ --> Axit glutamic
 • Chuyển vị amin: axit glutamic + axit piruvic --> Alanin + axit α - xêtoglutaric
 • Hình thành amit: Axit amin + NH4+ --> amit

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 27 - sgk sinh học 11

Vì sao thiếu nitơ trong môi trường dinh dưỡng, cây lúa không thể sống được?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 27 - sgk sinh học 11

Vì sao trong mô thực vật diễn ra quá trình khử Nitrat?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 27 - sgk sinh học 11

Thực vật đã có đặc điểm thích nghi như thế nào để bảo vệ tế bào khỏi bị dư lượng NH3 đầu độc?

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm sinh học 11 bài 5: Dinh dưỡng Nitơ ở thực vật


 • 49 lượt xem