Giải Bài 41 sinh 11: Sinh sản vô tính ở thực vật

 • 1 Đánh giá

Chức năng sống cuối cùng của sinh vật là sinh sản chúng ta được tìm hiểu trong chương 4. Vậy quá trình sinh sản là gì? Có những hình thức sinh sản nào? Thực vật và động vật sinh sản khác nhau như thế nào? Sau đây, KhoaHoc tóm tắt kiến thức trọng tâm và hướng dẫn giải các câu hỏi trong bài 41.

A. Lý thuyết

I. Khái niệm chung về sinh sản

 • Sinh sản là quá trình tạ ra những cá thể mới bảo đảm sự phát triển liên tục của loài
 • Có 2 hình thức sinh sản:
  • Sinh sản vô tính
  • Sinh sản hữu tính

II.Sinh sản vô tính ở thực vật

1. Sinh sản vô tính là gì?

 • Là hình thức sinh sản không có sự kết hợp của giao tử đực và giao tử cái
 • Con cái giống nhau và giống cây mẹ

2. Các hình thức sinh sản vô tính ở thực vật

a. Sinh sản bào tử

 • Cơ thể mới được phát triển từ bào tử
 • Gặp ở dương xỉ, rêu

b. Sinh sản sinh dưỡng

 • Cơ thể mới được phát triển từ các cơ quan sinh dưỡng: thân, rễ, lá

3. Phương pháp nhân giống vô tính

 • Ghép chồi và ghép cành
 • Chiết cành và giâm cành
 • Nuôi cấy tế bào và mô thực vật

4. Vai trò của sinh sản vô tính đối với đời sống thực vật và con người

 • Đối với thực vật:
  • Giúp cây duy trì nòi giống
  • Giúp cây phát triển khi gặp điều kiện bất lợi
 • Đối với con người:
  • Duy trì các tính trạng tốt có lợi cho con người
  • Nhân giống cây trong thời gian ngắn, giá thành thấp, hiệu quả kinh tế cao
  • Tạo giống cây sạch bệnh
  • Phục hồi các giống cây quý hiếm

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 162 sgk Sinh học 11

Sinh sản là gì?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 162 sgk sinh học 11

Sinh sản vô tính là gì?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 162 sgk Sinh học 11

Nêu các hình thức sinh sản vô tính ở thực vật

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 162 sgk Sinh học 11

Nêu những lợi ích của các phương pháp nhân giống vô tính

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: Trang 162 sgk Sinh học 11

Ngoài tự nhiên, cây tre sinh sản bằng:

A - lóng

B - thân rễ

C - điểm sinh trưởng

D - rễ phụ

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 6: Trang 162 sgk Sinh học 11

Trong phương pháp nhân giống sinh dưỡng bằng cách ghép, mục đích quan trọng nhất của việc buộc chặt cành ghép với gốc ghép là để:

A - dòng mạch gỗ dễ dàng di chuyển từ gốc ghép lên cành ghép

B - cành ghép không bị rơi

C - nước di chuyển từ gốc lên cành ghép không bị chảy ra ngoài

D - cả A, B, C

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm sinh học 11 bài 41: Sinh sản vô tính ở thực vật


 • 44 lượt xem