Ngoài tự nhiên, cây tre sinh sản bằng

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Trang 162 sgk Sinh học 11

Ngoài tự nhiên, cây tre sinh sản bằng:

A - lóng

B - thân rễ

C - điểm sinh trưởng

D - rễ phụ

Bài làm:

=> Đáp án B

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021