Trắc nghiệm sinh học 11 bài 41: Sinh sản vô tính ở thực vật

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập Trắc nghiệm sinh học 11 bài 41: Sinh sản vô tính ở thực vật. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Sinh sản vô tính là hình thức sinh sản

 • A. cần 2 cá thể
 • B. không có sự hợp nhất giữa giao tử đực và giao tử cái
 • C. có sự hợp nhất giữa giao tử đực và giao tử cái
 • D. chỉ cần giao tử cái

Câu 2: Trong hình thức sinh sản sinh dưỡng tự nhiên, câu con có thể được tạo ra từ những bộ phận nào sau đây của cây mẹ?

1- Lá 2- Hoa 3- Hạt

4- Rễ 5- Thân 6- Củ

7- Căn hành 8- Thân củ

 • A. 1, 2, 6, 8
 • B. 3, 4, 5, 6, 7, 8
 • C. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8
 • D. 1, 4, 5, 6, 7, 8

Câu 3: Xét các ngành thực vật sau:

 1. Hạt trần
 2. Rêu
 3. Quyết
 4. Hạt kín

Sinh sản bằng bao tử có ở

 • A. (1) và (2)
 • B. (1) và (4)
 • C. (2) và (3)
 • D. (3) và (4)

Câu 4: Muốn ghép cành đạt hiệu quả cao thì phải cắt bỏ hết lá ở cành ghép. Mục đích chính của việc cắt bỏ hết lá là để:

 • A. Tập trung nước nuôi các cành ghép
 • B. Tránh gió mưa làm bay cành ghép
 • C. Loại bỏ sâu bệnh trên cành ghép
 • D. Tiết kiệm chất dinh dưỡng cung cấp cho lá

Câu 5: Sinh sản vô tính ở thực vật là cây non được sinh ra mang đặc tính

 • A. giống cây mẹ, có sự kết hợp giữa giao tử đực và giao tử cái
 • B. giống cây mẹ, không có sự kết hợp giữa giao tử đực và giao tử cái
 • C. giống bố mẹ, có sự kết hợp giữa giao tử đực và giao tử cái
 • D. giống và khác cây mẹ, không có sự kết hợp giữa giao tử đực và giao tử cái

Câu 6: Trong các phương pháp sau, phương pháp nhân giống vô tính nào có hiệu quả nhất hiện nay?

 • A. Gieo từ hạt
 • B. Chiết cành
 • C. Nuôi cấy mô
 • D. Giâm cành

Câu 7: Xét các đặc điểm sau:

 1. Cá thể sống độc lập, đơn lẻ vẫn có thể tạo ra con cháu. Vì vậy, có lợi trong trường hợp mật độ quần thể thấp
 2. Tạo ra các cá thể thích nghi tốt với môi trường sống ổn định, ít biến động, nhờ vậy quần thể phát triển nhanh
 3. Tạo ra các cá thể mới giống nhau và giống cá thể mẹ về các đặc điểm di truyền
 4. Tạo ra số lượng con cháu giống trong một thời gian ngắn
 5. Cho phép tăng hiệu suất sinh sản vì không phải tiêu tốn năng lượng cho việc tạo giao tử và thụ tinh
 6. Tạo ra thế hệ con cháu giống nhau về mặt di truyền nên có lợi thế khi điều kiện sống thay đổi

Sinh sản vô tính có những đặc điểm nào?

 • A. (1), (2), (3), (4) và (6)
 • B. (3) và (5)
 • C. (1) và (2)
 • D. (1), (2), (3), (4) và (5)

Câu 8: Khi nói về ưu điểm của phương pháp nuôi cấy mô, phát biểu nào sau đây sai?

 • A. Nhân nhanh số lượng cây giống lớn
 • B. Phục chế được các giống cây quý
 • C. Duy trì các tính trạng tốt của cây mẹ
 • D. Tạo ra các giống cây mới có năng suất cao hơn cây mẹ

Câu 9: Trong thiên nhiên cây tre có thể sinh sản bằng

 • A. rễ phụ
 • B. lóng
 • C. thân rễ
 • D. thân bò

Câu 10: Hình thức sinh sản của cây dương xỉ là sinh sản

 • A. bằng bào tử
 • B. phân đôi
 • C. dinh dưỡng
 • D. hữu tính

Câu 11: Sinh sản bằng bao tử là tạo ra thế hệ mới từ

 • A. bao tử được phát sinh ở những thực vật có xen kẽ thế hệ bào tử thể và giao tử thể.
 • B. bao tử được phát sinh do nguyên nhân ở những thực vật có xen kẽ thế hệ bào tử thể và giao tử thể.
 • C. bao tử được phát sinh do giảm phân ở pha giao tử thể của những thực vật có xen kẽ thế hệ bào tử thể và giao tử thể.

 • D. hợp tử được phát sinh ở những thực vật có xen kẽ thế hệ bào tử thể và giao tử thể.

Câu 12: Sinh sản bằng bào tử có ở những ngành thực vật nào sau đây?

 • A. Rêu, hạt trần
 • B. Rêu, quyết
 • C. Quyết, hạt trần
 • D. Quyết, hạt trần

Câu 13: Bào tử ở thực vật mang bộ nhiễm sắc thể (NST)

 • A. lưỡng bội và hình thành cây đơn bội
 • B. đơn bội và hình thành cây lưỡng bội
 • C. đơn bội và hình thành cây đơn bội
 • D. lưỡng bội và hình thành cây lưỡng bội

Câu 14: Trong phương pháp nhân giống bằng cành ghép, người ta buộc chặt cành ghép vào gốc ghép nhằm những mục đích nào sau đây?

 1. Dòng mạch gỗ dễ dàng vận chuyển từ gốc ghép lên cành ghép
 2. Cành ghép không bị rơi
 3. Cành ghép dễ ra rễ
 4. Nước di chuyển từ gốc ghép lên cành ghép không bị chảy ra ngoài
 5. Nhanh chóng hình thành cây mới
 • A. 1, 2, 3, 4, 5
 • B. 1, 3, 4, 5
 • C. 1, 2, 4
 • D. 2, 3, 5

Câu 15: Đặc điểm của bào tử là tạo được:

 • A. nhiều cá thể của một thế hệ, được phát tán chỉ nhờ nước, đảm bảo mở rộng vùng phân bố của loài.
 • B. ít cá thể của một thế hệ, được phát tán nhờ gió, nước, đảm bảo mở rộng vùng phân bố của loài.
 • C. ít cá thể của một thế hệ, được phát tán chỉ nhờ gió, đảm bảo mở rộng vùng phân bố của loài.
 • D. nhiều cá thể của một thế hệ, được phát tán nhờ gió, nước, đảm bảo mở rộng vùng phân bố của loài.

Câu 16: Có bao nhiêu phát biểu đúng trong các phát biểu dưới đây khi nói về lợi ích của cây mọc từ cành chiết so với cây mọc từ hạt?

 1. Đặc tính di truyển giống cây mẹ
 2. Cây con dễ chăm sóc
 3. Cùng lúc tạo được nhiều cây con từ một cây mẹ
 4. Có rễ ngay trên cây mẹ nên các cây on mọc từ cành chiết dễ thích nghi với môi trường biến đổi
 5. Thời gian thu hoạch sớm
 • A. 5
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 4

Câu 17: Trong sinh sản sinh dưỡng ở thực vật, cây mới được tạo ra

 • A. từ một phần của cơ quan sinh dưỡng của cây
 • B. chỉ từ rễ của cây
 • C. chỉ từ một phần thân của cây
 • D. chỉ từ lá của cây

Câu 18: Để nhân giống cây ăn quả lâu năm người ta thường chiết cành vì

 • A. cây con dễ trồng và ít công chăm sóc
 • B. phương pháp này giúp nhân giống nhanh và nhiều
 • C. phương pháp này giúp tránh được sâu bệnh gây hại
 • D. phương pháp này giúp rút ngắn thời gian sinh trưởng của cây, sớm thu hoạch và biết trước đặc tính của quả

Câu 19: Đặc điểm không thuộc sinh sản vô tính là

 • A. cơ thể con sinh ra hoàn toàn giống nhau và giống cơ thể mẹ ban đầu
 • B. tạo ra cá thể mới rất đa dạng về các đặc điểm thích nghi
 • C. tạo ra số lượng lớn con cháu trong một thời gian ngắn
 • D. tạo ra các cá thể thích nghi tốt với môi trường sống ổn định

Câu 20: Từ một tế bào hoặc mô thực vật có thể nuôi cấy để phát triển thành một cây hoàn chỉnh là nhờ đặc tính nào của tế bào thực vật?

 • A. Toàn năng
 • B. Phân hóa
 • C. Chuyên hóa cao
 • D. Tự dưỡng
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải Bài 41 sinh 11: Sinh sản vô tính ở thực vật


 • 216 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021