Trắc nghiệm sinh học 11 bài 9: Quang hợp ở các nhóm thực vât C3, C4 và CAM (P1)

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập Trắc nghiệm sinh học 11 bài 9: Quang hợp ở các nhóm thực vât C3, C4 và CAM (P1). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Sự giống nhau về bản chất giữa con đường CAM và con đường C là:

 • A. sản phẩm ổn định đầu tiên là AOA, axit malic
 • B. chất nhận CO là PEP
 • C. gồm chu trình C và chu trình Canvil
 • D. cả ba phương án trên

Câu 2: Khi sống ở môi trường có khí hậu khô nóng, các loài cây thuộc nhóm thực vật nào sau đây có hô hấp sáng?

 • A. Cây thuộc nhóm C
 • B. Cây thuộc nhóm C
 • C. Cây thuộc nhóm C và C$_{4}$
 • D. Cây thuộc nhóm thực vật CAM

Câu 3: Trật tự đúng các giai đoạn trong chu trình Canvin là:

 • A. khử APG thành AlPG→ cố định CO2→ tái sinh RiDP (ribulôzơ - 1,5 - điP).
 • B. cố định CO2→ tái sinh RiDP (ribulôzơ - 1,5 - điP)→ khử APG thành AlPG.
 • C. khử APG thành AlPG → tái sinh RiDP (ribulôzơ - 1,5 - điP)→ cố định CO2.
 • D. cố định CO2→ khử APG thành AlPG → tái sinh RiDP (ribulôzơ - 1,5 - điP)→ cố định CO2.

Câu 4: Trong chu trình canvil, chất nào sau đây đóng vai trò là chất nhận CO đầu tiên?

 • A. ALPG ( andehit phophoglixeric)
 • B. APG ( axit phophoglixeric)
 • C. AM (axit malic)
 • D. RiDP ( ribulozo- 1,5- điphotphat)

Câu 5: Hình dưới đây mô tả quá trình nào? Hãy điền chú thích tương ứng với các số trên hình.

Phương án trả lời đúng là:

 • A. Quá trình quang phân li nước ở pha sáng và cố định CO2 ở pha tối của quang hợp. 1-pha sáng ; 2-pha tối ; 3-CO2 ; 4-C6H12O6.
 • B. Quá trình quang phân li nước ở pha sáng và cố định CO2 ở pha tối của quang hợp. 1-pha sáng ; 2-pha tối ; 3-O2 ; 4-C6H12O6.
 • C. Quá trình quang hợp của thực vật CAM. 1-pha sáng ; 2-pha tối ; 3-ATP ; 4-C6H12O6.
 • D. Quá trình quang phân li nước ở pha sáng và cố định CO2 ở pha tối của quang hợp. 1-pha sáng ; 2-pha tối ; 3-ATP ; 4-C6H12O6.

Câu 6: Pha sáng của quang hợp là pha chuyển hóa năng lượng của ánh sáng

 • A. đã được diệp lục hấp thụ thành năng lượng trong các liên kết hóa học trong ATP.
 • B. đã được diệp lục hấp thụ thành năng lượng trong các liên kết hóa học trong ATP và NADPH.
 • C. đã được diệp lục hấp thụ thành năng lượng trong các liên kết hóa học trong NADPH.
 • D. thành năng lượng trong các liên kết hó học trong ATP.

Câu 7: Điểm giống nhau trong chu trình cố định CO ở nhóm thực vật C$_{3}$, C$_{4}$ và CAM :

 • A. Chu trình Canvin xảy ra ở tế bào nhu mô thịt lá
 • B. Chất nhận CO đầu tiên là ribulozo-1,5-điP
 • C. Sản phẩm đầu tiên của pha tối là APG
 • D. Có hai loại lục lạp

Câu 8: Những cây thuộc nhóm thực vật CAM là

 • A. lúa, khoai, sắn, đậu.
 • B. ngô, mía, cỏ lồng vực, cỏ gấu.
 • C. dứa, xương rồng, thuốc bỏng.
 • D. lúa, khoai, sắn, đậu.

Câu 9: Sản phẩm của pha sáng gồm:

 • A. ATP, NADPH VÀ O2.
 • B. ATP, NADPH VÀ CO2.
 • C. ATP, NADP+ VÀ O2.
 • D. ATP, NADPH.

Câu 10: Sản phẩm đầu tiên của chu trình C là:

 • A. Hợp chất hữu cơ có 4C trong phân tử
 • B. APG
 • C. ALPG
 • D. RiDP

Câu 11: Ở vùng khí hậu khô nóng, nhóm thực vật nào sau đây thường cho năng suất sinh học cao nhất?

 • A. Nhóm thực vật C
 • B. Nhóm thực vật C
 • C. Nhóm thực vật CAM
 • D. Các nhóm thực vật có năng suất như nhau

Câu 12: Nhóm thực vật C3 được phân bố

 • A. hầu khắp mọi nơi trên Trái Đất.
 • B. ở vùng ôn đới và á nhiệt đới.
 • C. ở vùng nhiệt đới.
 • D. ở vùng sa mạc.

Câu 13: Một cây C và C$_{4}$ được đặt trong cùng một chuông thủy tinh kín, được cung cấp đủ nước, ánh sáng nhưng không cung cấp thêm CO$_{2}$. Theo lí thuyết, nồng độ CO$_{2}$ sẽ thay đổi như thế nào trong chuông?

 • A. Không thay đổi
 • B. Giảm đến điểm bù của cây C
 • C. Giảm đến điểm bù của cây C
 • D. Tăng dần, sau đó giữ ổn định

Câu 14: Sản phẩm pha sáng dùng trong pha tối của quang hợp là gì?

 • A. NADPH, O
 • B. ATP, NADPH
 • C. ATP, NADPH, O
 • D. ATP và O

Câu 15: Diễn biến nào dưới đây không có trong pha sáng của quá trình quang hợp ?

 • A. quá trình tạo ATP, NADPH và giải phóng O2.
 • B. quá trình khử CO2.
 • C. quá trình quang phân li nước.
 • D. sự biến đổi trạng thái của diệp lục (từ dạng bình thường sang trạng thái kích thước).

Câu 16: Trong môi trường kí hậu nhiệt đới, hiệu suất quang hợp (gam chất khô/m lá/ ngày) ở thực vật C$_{3}$ thấp hơn nhiều so với thực vật C$_{4}$. Giải thích nào sau đây sai?

 • A. Thực vật C có điểm bão hòa ánh sáng thấp hơn thực vật C$_{3}$
 • B. Điểm bão hòa nhiệt độ của cây C cao hơn cây C$_{3}$
 • C. Thực vật C có hô hấp sáng, còn thực vật C$_{4}$ thì không
 • D. Thực vật C có 2 loại lục lạp thực hiện 2 chức năng: cố định CO$_{2}$ sơ cấp và tổng hợp chất hữu cơ

Câu 17: Dưới đây là bảng phân biệt hai pha của quá trình quang hợp nhưng có hai vị trí bị nhầm lẫn. Em hãy xác định đó là hai vị trí nào ?

Đặc điểmPha sángPha tối
Nguyên liệu1. Năng lượng ánh sáng, H2O, NADP+ , ADP5. CO2, NADPH và ATP
Thời gian2. Xảy ra vào ban ngày và ban đêm6. Xảy ra vào ban ngày
Không gian3. Các phản ứng xảy ra trên màng tilacôit của lục lạp7. Các phản ứng xảy ra ở chất nền (strôma) của lục lạp
Sản phẩm4. NADPH, ATP và oxi8. Các hợp chất hữu cơ

Phương án trả lời đúng là:

 • A. 4 và 5.
 • B. 3 và 7.
 • C. 2 và 6.
 • D. 5 và 8.

Câu 18: Trong lục lạp, pha tối diễn ra ở

 • A. màng ngoài.
 • B. màng trong.
 • C. chất nền (strôma).
 • D. tilacôit.

Câu 19: Giai đoạn quang hợp thực sự tạo nên CH$_{12}$O ở cây mía là:

 • A. Quang phân li nước
 • B. Chu trình Canvin
 • C. Pha sáng
 • D. Pha tối

Câu 20: Thực vật C4 được phân bố

 • A. rộng rãi trên Trái Đất, chủ yếu ở vùng ôn đới và á nhiệt đới.
 • B. ở vùng ôn đới và á nhiệt đới.
 • C. ở vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới.
 • D. ở vùng sa mạc.

Câu 21: O trong quang hợp được sinh ra từ phản ứng nào?

 • A. Quang phân li nước
 • B. Phân giải ATP
 • C. Oxi hóa glucozo
 • D. Khử CO

Câu 22: Sự khác nhau giữa con đường CAM và con đường C là:

 • A. về không gian và thời gian
 • B. về bản chất
 • C. về sản phẩm ổn định đầu tiên
 • D. về chất nhận CO

Câu 23: Trong các nhận định sau :

 1. Cần ít photon ánh sáng để cố định 1 phân tử gam CO2.
 2. Xảy ra ở nồng độ CO2 thấp hơn so với thực vật C3.
 3. Sử dụng nước một cách tinh tế hơn thực vật C3.
 4. Đòi hỏi ít chất dinh dưỡng hơn so với thực vật C3.
 5. Sử dụng ít ATP hơn trong pha tối so với thực vật C3.

Có bao nhiêu nhận định đúng về lợi thế của thực vật C4?

 • A. 2.
 • B. 3.
 • C. 1.
 • D. 4.

Câu 24: Trong pha tối của thực vật C, chất nhận CO$_{2}$ đầu tiên là:

 • A. APG
 • B. PEP
 • C. AOA
 • D. Ribulozo-1,5-diP

Câu 25: Người ta tiến hành thí nghiệm trồng 2 cây A và B (thuốc hai loài khác nhau) trong một nhà kính. Khi tăng cường độ chiếu sáng và tang nhiệt độ trong nhà kính thì cường độ quang hợp của cây A giảm nhưng cường độ quang hợp của cây B không thay đổi.

Những điều nào sau đây nói lên được mục đích của thí nghiệm và giải thích đúng mục đích đó?

 1. Mục đích của thí nghiệm là nhằm phân biệt cây C3 và C4.
 2. Khi nhiệt độ và cường độ ánh sángtăng làm cho cây C3 phải đóng khí khổng để chống mất nước nên xảy ra hô hấp sáng làm giảm cường độ quang hợp (cây A).
 3. Mục đích của thí nghiệm có thể nhằm xác định khả năng chịu nhiệt của cây A và B.
 4. Cây C4 (cây B) chịu được điều kiện ánh sáng mạnh và nhiệt độ cao nên không xảy ra hô hấp sáng. Vì thế, cường độ quang hợp của nó không bị giảm.

Phương án trả lời đúng là:

 • A. (1), (2) và (3)
 • B. (1), (2) và (4)
 • C. (2), (3) và (4)
 • D. (1) , (3) và (4)
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 9 sinh 11: Quang hợp ở các nhóm thực vât C3, C4 và CAM (Trang 40 43 SGK)


Trắc nghiệm sinh học 11 bài 9: Quang hợp ở các nhóm thực vât C3, C4 và CAM (P2)
 • 130 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021