Trắc nghiệm sinh học 11 bài 42: Sinh sản hữu tính ở thực vật

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập Trắc nghiệm sinh học 11 bài 42: Sinh sản hữu tính ở thực vật. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Thụ phấn là quá trình:

 • A. Vận chuyển hạt từ nhị đến núm nhụy
 • B. Hợp nhất nhân giao tử đực và nhân tế bào trứng
 • C. Vận chuyển hạt phấn từ nhụy đến núm nhụy
 • D. Hợp nhất giữa nhị và nhụy

Câu 2: Khi nói về giao tử đực ở thực vật có hoa, có bao nhiêu phát biểu nào sau đây là đúng?

 1. Từ tế bào mẹ 2n trong bao phấn trải qua 1 lần giảm phân, 2 lần nguyên phân để hình thành hạt phấn
 2. Từ tế bào mẹ 2n trong noãn trải qua 1 lần giảm phân, 2 lần nguyên phân để hình thành túi phôi
 3. Từ 1 tế bào mẹ 2n trong bao phấn trải qua 1 lần giảm phân, 2 lần nguyên phân để hình thành 8 hạt phấn
 4. Từ một tế bào mẹ 2n trong noãn trải qua 1 lần giảm phân, 3 lần nguyên phân để hình thành 32 túi phôi
 5. Mỗi thể giao tử đực có hai tế bào đơn bội
 • A. 5
 • B. 4
 • C. 3
 • D. 2

Câu 3: Ở cây có hoa, giao tử đực được hình thành từ tế bào mẹ

 • A. giảm phân cho 4 tiểu bao tử → 1 tiểu bao tử nguyên phân 1 lần cho 1 hạt phấn chứa 1 tế bào sinh sản và 1 tế bào ống phấn → tế bào sinh sản giảm phân tạo 4 giao tử đực
 • B. Nguyên phân 2 lần cho 4 tiểu bào tử → 1 tiểu bào từ nguyên phân 1 lần cho 1 hạt phấn chứa 1 tế bào sinh sản và 1 tế bào ống phấn → tế bào sinh sản nguyên phân 1 lần tạo 2 giao tử đực
 • C. Giảm phân cho 4 tiểu bào tử → 1 tiểu bào tử nguyên phân 1 lần cho 1 hạt phấn chứa 1 tế bào sinh sản và 1 tế bào ống phấn → tế bào sinh sản nguyên phân 1 lần tạo 2 giao tử đực
 • D. Giảm phân cho 4 tiểu bào tử → mỗi tiểu bảo tử nguyên phân 1 lần cho 1 hạt phấn chứa 1 tế bào sinh sản và 1 tế bào ống phấn → tế bào sinh sản nguyên phân 1 lần tạo 2 giao tử đực

Câu 4: Khi nói về hình thức tự thụ phấn, phát biểu nào sau đây là đúng?

 • A. Sự thụ phấn giữa hạt phấn cây này với nhụy của cây khác
 • B. Sự thụ phấn giữa hạt phấn với nhụy phấn của cùng một hoa hay khác hoa cùng một cây
 • C. Sự thụ phấn giữa hạt phấn cây này với cây khác loài
 • D. Sự kết hợp giữa tinh tử của cây này với trứng của cây khác

Câu 5: Đặc điểm không phải là ưu thế của sinh sản hữu tính so với sinh sản vô tính ở thực vật là

 • A. có khả năng thích nghi với những điều kiện môi trường biến đổi
 • B. tạo được nhiều biến dị làm nguyên liệu cho quá trình chọn giống và tiến hóa
 • C. duy trì ổn định những tính trạng tốt về mặt di truyền
 • D. hình thức sinh sản phổ biến

Câu 6: Ý nghĩa sinh học của hiện tượng thụ tinh kép ở thực vật hạt kín là:

 • A. tiết kiệm vật liệu di truyền (do sử dụng cả hai tinh tử để thụ tinh)
 • B. hình thành nội nhũ cung cấp chất dinh dưỡng cho phôi phát triển
 • C. hình thành nội nhũ chứa các tế bào tam bội
 • D. cung cấp chất dinh dưỡng cho sự phát triển của phôi và thời kì đầu của cá thể mới

Câu 7: Sinh sản hữu tính ở thực vật là sự kết hợp

 • A. có chọn lọc của hai giao tử đực và giao tử cái tạo nên hợp tử phát triển thành cơ thể mới
 • B. ngẫu nhiên hai giao tử đực và giao tử cái tạo nên hợp tử phát triển thành cơ thể mới
 • C. có chọn lọc của giao tử cái và nhiều giao tử được tạo nên hợp tử phát triển thành cơ thể mới
 • D. của nhiều giao tử đực với một giao tử cái tạo nên hợp tử phát triển thành cây mới

Câu 8: Trong những nhận định sau, có bao nhiêu nhận định đúng về thụ tinh kép?

⦁ thụ tinh kép là hiện tượng cả hai nhân tham gia thụ tinh, một nhân hợp nhất với trứng, một nhân hợp nhất với nhân lưỡng bội (2n) tạo nên tế bào nhân tam bội (3n)

⦁ thụ tinh kép chỉ có ở thực vật có hoa

⦁ thụ tinh kép chỉ có ở thực vật hạt kín

⦁ thụ tinh kép đảm bảo chắc chắn dự trữ chất dinh dưỡng đúng trong noãn đã thụ tinh để nuôi phôi phát triển cho đến khi hình thành cây non tự dưỡng đảm bảo cho hậu hế khả năng thích nghi với điều kiện biến đổi của môi trường sống để duy trì nòi giống

⦁ tất cả thực vật sinh sản hữu tính đều xảy ra thụ tinh kép

Phương án trả lời đúng là:

 • A. 2
 • B. 3
 • C. 4
 • D. 5

Câu 9: Thụ tinh ở thực vật có hoa là sự kết hợp

 • A. hai bộ NST đơn bội của giao tử đực và giao tử cái (trứng) trong túi phôi tạo thành hợp tử có bộ NST lưỡng bội
 • B. nhân quả 2 giao tử đực và giao tử cái (trứng) trong túi phôi tạo thành hợp tử
 • C. nhân của giao tử đực với nhân của trứng và nhân cực trong túi phôi tạo thành hợp tử
 • D. của hai tinh tử với trứng trong túi phôi

Câu 10: Ở một loài thực vật thụ tinh kép, khi quan sát 1 tế bào sinh dưỡng bình thường đang ở kì giữa của nguyên phân thấy có 48 cromatit. Giả sử quá trình thụ tinh của hạt phấn đạt 87,5%, của noãn là 100% đã hình thành 56 hợp tử lưỡng bọi sau đó thành 56 hạt (cho rằng các hạt phấn tham gia thụ phấn đều thụ tinh). Số lượng nhiễm sắc thể đơn mà môi trường nội bào cung cấp cho các tế bào sinh tinh và sinh trứng thực hiện quá trình phân bào cho đến lúc hoàn thành sự thụ tinh để đạt số hạt nói trên là:

 • A. 1920
 • B. 3024
 • C. 6048
 • D. 7968

Câu 11: Ở thực vật có hoa, quá trình hình thành túi phôi trải qua

 • A. 1 lần giảm phân, 1 lần nguyên phân
 • B. 1 lần giảm phân, 2 lần nguyên phân
 • C. 1 lần giảm phân, 3 lần nguyên phân
 • D. 1 lần giảm phân, 4 lần nguyên phân

Câu 12: Một loài thực vật hạt kín có bộ NST 2n= 12. Có một tế bào mẹ hạt phấn giảm phân để hình thành nên 4 hạt phấn. Số NST mà môi trường cung cấp để hình thành được 4 hạt phấn nói trên là:

 • A. 36
 • B. 12
 • C. 48
 • D. 72

Câu 13: Tự thụ phấn là sự

 • A. thụ phấn của hạt phấn của cây này với nhụy của cây khác cùng loài
 • B. thụ phấn của hạt phấn với nhụy của cùng một hoa hay khác hoa cùng một cây
 • C. thụ phấn của hạt phấn của cây này với cây khác loài
 • D. kết hợp của tinh tử của cây này với trứng của cây khác

Câu 14:Điều không đúng khi nói về quả là

 • A. quả do bầu nhụy dày sinh trưởng lên chuyển hóa thành
 • B. quả không hạt đều là quá đơn tính
 • C. quả có vai trò bảo vệ hạt
 • D. quả có thể là phương tiện phát tán hạt

Câu 15: Thụ tinh kép ở thực vật có hoa là sự kết hợp của

 • A. nhân 2 giao tử đực và giao tử cái (trứng) trong túi phôi tạo thành hợp tử
 • B. hai nhân giao tử đực với nhân của trứng và nhân cực trong túi phôi tạo thành hợp tử và nhân nội nhũ
 • C. hai bộ NST đơn bội của giao tử đực và giao tử cái (trứng) trong túi phôi tạo thành hợp tử có bộ NST lưỡng bội
 • D. hai tinh tử với trứng ở trong túi phôi

Câu 16: Ở thực vật có bao nhiêu đặc điểm trong số các đặc điểm dưới đây chỉ có ở sinh sản hữu tính mà không có ở sinh sản vô tính?

 1. Có quá trình thụ tinh
 2. Có quá trình nguyên phân
 3. Các cơ thể con có thể có đặc điểm khác nhau
 4. Ở đời con có sự tái tổ hợp vật chất di truyền của bố và mẹ
 • A. 4
 • B. 3
 • C. 2
 • D. 1

Câu 17: Thụ phấn chéo là sự thụ phấn giữa

 • A. hạt phấn của cây này với nhụy của cây khác loài
 • B. hạt phấn với nhụy của cùng một hoa hay khác hoa của cùng một cây
 • C. hạt phấn của cây này với nhụy của cây khác cùng loài
 • D. hạt phấn và trứng của cùng hoa

Câu 20: Lấy hạt phấn của cây có kiểu gen Aa thụ phấn cho cây có kiểu gen aa. Trong số các hạt được tạo ra, hạt có nội nhũ mang kiểu gen AAa của phôi là

 • A. Aa
 • B. aa
 • C. AA
 • D. AAa

Câu 19: Điều không đúng khi nói về hạt

 • A. hạt là noãn đã được thụ tinh phát triển thành
 • B. hợp tử trong hạt phát triển thành phôi
 • C. tế bào tam bội trong hạt phát triển thành nội nhũ
 • D. mọi hạt của thực vật có hoa đều có nội nhũ

Câu 20: Trong quá trình thụ tinh của thực vật có hoa, bộ NST của các nhân gồm nhân của giao tử là n,

 • A. của nhân cực là 2n, của trứng là n, của hợp tử là 2n, của nội nhũ là 2n
 • B. của nhân cực là 2n, của trứng là n, của hợp tử là 2n, của nội nhũ là 4n
 • C. của nhân cực là n, của trứng là n, của hợp tử là 2n, của nội nhũ là 3n
 • D. của nhân cực là 2n, của trứng là n, của hợp tử là 2n, của nội nhũ là 3n
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải Bài 42 sinh 11: Sinh sản hữu tính ở thực vật


 • 70 lượt xem