Trắc nghiệm sinh học 11 bài 10: Ảnh hưởng của các nhân tố ngoại cảnh đến quang hợp

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập Trắc nghiệm sinh học 11 bài 10: Ảnh hưởng của các nhân tố ngoại cảnh đến quang hợp. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Nhiệt độ tối ưu nhất cho quá trình quang hơp là:

 • A. 15C- 25C
 • B. 35C- 45C
 • C. 45C - 55C
 • D. 25C- 35C

Câu 2: Giả sử nhiệt độ cao làm cho khí khổng đóng thì cây nào dưới đây không có hô hấp sáng?

 • A. Dứa
 • B. Rau muống
 • C. Lúa nước
 • D. Lúa mì

Câu 3: Điểm bù ánh sáng là cường độ ánh sáng mà ở đó, cường độ quang hợp

 • A. lớn hơn cường độ hô hấp.
 • B. cân bằng với cường độ hô hấp.
 • C. nhỏ hơn cường độ hô hấp.
 • D. lớn gấp 2 lần cường độ hô hấp.

Câu 4: Điểm bù ánh sáng là:

 • A. cường độ ánh snasg mà tại đó cây không quang hợp
 • B. cường độ ánh sáng mà tại đó cường độ quang hợp thấp nhất
 • C. cường độ ánh sáng mà tịa đó cường độ quang hợp bằng cường độ hô hấp
 • D. cường độ ánh sáng mà tại đó cường độ quang hợp cao nhất

Câu 5: Nếu cùng cường độ chiếu sáng thì ánh sáng đơn sắc màu đỏ sẽ có hiệu quả quang hợp

 • A. kém hơn ánh sáng đơn sắc màu xanh tím.
 • B. bằng ánh sáng đơn sắc màu xanh tím.
 • C. lớn hơn ánh sáng đơn sắc màu xanh tím.
 • D. nhỏ hơn ánh sáng đơn sắc màu xanh lam.

Câu 6: Điểm bão hòa ánh sáng là:

 • A. cường độ ánh sáng mà cường độ quang hợp đạt cực đại
 • B. cường độ ánh sáng tối đa để cường độ quang hợp bằng cường độ hô hấp
 • C. cường độ tối đa để cường độ quang hợp bé hơn cường độ hô hấp
 • D. cường độ ánh sáng để cây ngừng quang hợp

Câu 7: Chất hữu cơ trong cây chủ yếu được tạo nên từ:

 • A. HO
 • B. CO
 • C. Các chất khoáng
 • D. Nito

Câu 8: Điểm bão hòa ánh sáng là cường độ ánh sáng tối đa để cường độ quang hợp đạt

 • A. cực đại.
 • B. cực tiểu.
 • C. mức trung bình
 • D. trên mức trung bình.

Câu 9: Bước sóng ánh sáng có hiệu quả cao nhất đối với quá trình quang hợp là:

 • A. Xanh lục
 • B. Vàng
 • C. Đỏ
 • D. Da cam

Câu 10: Khi môi trường có nhiệt độ cao và trong lục lạp của tế bào mô dậu có lượng O hòa tan cao hơn CO thì cây nào sau đây không bị giảm lượng sản phẩm quang hợp?

 • A. Dưa hấu
 • B. Ngô
 • C. Lúa nước
 • D. Rau cải

Câu 11: Điểm bão hòa CO2 là nồng độ CO2 đạt

 • A. tối đa để cường độ quang hợp đạt tối thiểu.
 • B. tối thiểu để cường độ quang hợp đạt cao nhất.
 • C. tối đa để cường độ quang hợp đạt cao nhất.
 • D. tối đa để cường độ quang hợp đạt mức trung bình.

Câu 12: Cường độ ánh sáng tăng thì

 • A. Ngừng quang hợp
 • B. Quang hợp giảm
 • C. Quang hợp tăng
 • D. Quang hợp đạt mức cực đại

Câu 13: Quá trình quang hợp cần phải có bao nhiêu nhân tố sau đây?

 1. Ánh sáng
 2. CO
 3. HO
 4. O
 5. Bộ máy quang hợp
 • A. 4
 • B. 5
 • C. 2
 • D. 3

Câu 14: Nồng độ CO2 trong không khí thích hợp nhất đối với quá trình quang hợp là

 • A. 0,01%.
 • B. 0,02%.
 • C. 0,04%.
 • D. 0,03%.

Câu 15: Nước ảnh hưởng đến quang hợp như thế nào?

 • A. Là nguyên liệu quang hợp
 • B. Điều tiết không khí
 • C. Ảnh hưởng đến quang phổ
 • D. Cả A và B

Câu 16: Khi sống ở môi trường có khí hậu khô nóng, cac loài cây thuộc nhóm nào sau đây có hô hấp sáng?

 • A. Cây thuộc nhóm C
 • B. Cây thuộc nhóm C
 • C. Cây thuộc nhóm C và C$_{4}$
 • D. Cây thuộc nhóm thực vật CAM

Câu 17: Nhận định nào sau đây đúng?

 • A. Ở điều kiện cường độ ánh sáng thấp, tăng nồng độ CO2 thuận lợi cho quang hợp.
 • B. Ở điều kiện cường độ ánh sáng thấp, giảm nồng độ CO2 thuận lợi cho quang hợp.
 • C. Ở điều kiện cường độ ánh sáng cao, tăng nồng độ CO2 thuận lợi cho quang hợp.
 • D. Ở điều kiện cường độ ánh sáng cao, giảm nồng độ CO2 thuận lợi cho quang hợp.

Câu 18: Điểm bù CO2 là nồng độ CO2 đạt

 • A. tối đa để cường độ quang hợp và cường độ hô hấp bằng nhau.
 • B. tối thiểu để cường độ quang hợp thấp hơn cường độ hô hấp.
 • C. tối thiểu để cường độ quang hợp lớn hơn cường độ hô hấp.
 • D. tối thiểu để cường độ quang hợp và cường độ hô hấp bằng nhau.

Câu 19: Những phát biểu nào đúng trong các phát biểu sau?

 1. Cường độ ánh sáng tăng dần đến điểm bão hòa thì cường độ quang hợp tăng dần; từ điểm bão hòa trở đi, cường độ ánh sáng tăng thì cường độ quang hợp giảm dần.
 2. Cây quang hợp mạnh nhất ở miền ánh sáng đỏ sau đó là miền ánh sáng xanh tím.
 3. Nồng độ CO2 càng tăng thì cường độ quang hợp càng tăng.
 4. Nồng độ CO2 tăng dần đến điểm bão hòa thì cường độ quang hợp tăng dần; từ điểm bão hòa trở đi, nồng độ CO2 tăng thì cường độ quang hợp giảm dần.
 5. Khi nhiệt độ tăng đến nhiệt độ tối ưu thì cường độ quang hợp tăng rất nhanh thường đạt cực đại ở 25 - 35o C rồi sau đó giảm mạnh.

Phương án trả lời đúng là:

 • A. (1) và (4).
 • B. (1), (2) và (4).
 • C. (1), (2), (4) và (5).
 • D. (1), (2), (3), (4) và (5).

Câu 20: Quan sát đồ thị sau:

 1. Đồ thị biểu diễn sự thay đổi tốc độ cố định CO2 của một loài thực vật theo cường độ ánh sáng và nồng độ CO2 trong không khí.
 2. Tốc độ cố định CO2 tăng khi tăng cường độ ánh sáng tới một giới hạn nhất định thì dừng lại, mặc dù cường độ ánh sáng tiếp tục tăng. Lúc này, để tăng tốc độ cố định CO2 phải tăng nồng độ CO2.
 3. Đường a thể hiện phần mà tốc độ cố định CO2 bị hạn chế bởi nhân tố ánh sáng. Đường b thể hiện phần tốc độ cố định CO2 bị hạn chế bởi nhân tố là nồng độ CO2.
 4. a và b là biểu thị sự phụ thuộc vào nồng độ CO2 của hai loài khác nhau.

Số nhận định đúng với đồ thị trên là:

 • A. 1.
 • B. 2.
 • C. 3.
 • D. 4.
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 10 sinh 11: Ảnh hưởng của các nhân tố ngoại cảnh đến quang hợp (Trang 44 47 SGK)


 • 219 lượt xem