Trắc nghiệm sinh học 11 bài 27: Cảm ứng ở động vật ( tiếp)

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập Trắc nghiệm sinh học 11 bài 27: Cảm ứng ở động vật (tiếp theo). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Khi nói về phản xạ có điều kiện và phản xạ không điều kiện, có bao nhiêu phát biểu sau đây là đúng?

 1. Phản xạ không điều kiện thường trả lời lại các kích thích đơn lẻ
 2. Phản xạ có điều kiện có số lượng tế bào thần kinh tham gia nhiều hơn phản xạ không điều kiện
 3. Số lượng phản xạ có điều kiện ở cá thể động vật là không hạn ché
 4. Động vật bậc thấp không có hoặc có rất ít phản xạ có điều kiện
 5. Phản xạ không điều kiện có tính bền vững cao còn phản xạ có điều kiện dễ mất đi
 • A. 5
 • B. 4
 • C. 3
 • D. 1

Câu 2: Những phản xạ nào sau đây thuộc loại phản xạ có điều kiện?

 1. Khi thấy rắn thì mọi người đều bỏ chạy
 2. Cá bơi lên mặt nước khi nghe tiếng kẻng của người nuôi cá
 3. Khiêng vật nặng cơ thể bị ra mồ hôi
 4. Khi ở trong môi trường có nhiệt độ thấp, nếu mặc không đủ ấm thì cơ thể sẽ bị run rẩy
 5. Tinh tinh dùng que để bắt mối trong tổ ra ăn
 • A. 1, 2, 5
 • B. 1, 2, 3, 4
 • C. 2, 3, 4, 5
 • D. 1, 2, 3, 4, 5

Câu 3: Phản xạ phức tạp thường là phản xạ

 • A. có điều kiện, do một số ít tế bào thần kinh tham gia, trong đó có các tế bào vỏ não
 • B. không điều kiện, do một số lượng lớn tế bào thần kinh tham gia, trong đó có các tế bào vỏ não
 • C. Có điều kiện, do một số lượng lớn tế bào thần kinh tham gia, trong đó có các tế bào tủy sống
 • D. Có điều kiện, do một số lượng lớn tế bào thần kinh tham gia, trong đó có các tế bào vỏ não

Câu 4: Cấu trúc hệ thần kinh của động vật có xương sống bậc cao gồm:

 1. Phần thần kinh ngoại biên ( thụ cảm)
 2. Phần thần kinh trung ương
 3. Phần thần kinh liên lạc
 4. Não bộ và tủy sống
 5. Dây thần kinh và hạch thần kinh
 • A. 1, 2, 3, 4, 5
 • B. 1, 2
 • C. 4, 5
 • D. 1, 2, 4, 5

Câu 5: Bộ phận của não phát triển nhất là

 • A. não trung gian
 • B. bán cầu đại não
 • C. tiểu não và hành não
 • D. não giữa

Câu 6: Ở một số người già vẫn có hiện tượng hình thành thêm các noron mới, là vì:

 • A. Các tế bào thần kinh ở người già vẫn có khả năng phân chia bình thường nhưng với tốc độ chậm hơn người trẻ tuổi
 • B. Ở một số người già, có các nơron hình thàn trước đó bị chết nên hình thành các nơron mới để thay thế
 • C. Những người già này thường được chăm sóc với chế độ đặc biệt có đầy đủ dịnh dưỡng và các loại thuốc bổ não nên các tế bào thần kinh được hình thành mới nhằm duy trì khả năng tư duy ở những người này
 • D. Một số tế bào gốc tồn tại ở vùng dự trữ tế bào gốc của phôi phân chia và phân biệt hóa thành tế bào thần kinh

Câu 7: Khi chạm tay phải gai nhọn , trật tự nào sau đây mô tả đúng cung phản xạ co ngón tay?

 • A. Thụ quan đau ở da → sợi vận động của dây thần kinh tủy → tủy sống→ sợi cảm giác của dây thần kinh tủy → các cơ ngón tay
 • B. Thụ quan đau ở da→ sợi cảm giác của dây thần kinh tủy → tủy sống → các cơ ngón tay
 • C. Thụ quan đau ở da→ sợi cảm giác của dây thần kinh tủy → tủy sống → sợi vận động của dây thần kinh tủy → các cơ ngón tay
 • D. Thụ quan đau ở da → tủy sống → sợi vận động của dây thần kinh tủy → các cơ ngón tay

Câu 8: Ở người, phản ứng co ngón tay khi bị kim châm, thuộc loại phản xạ nào sau đây?

 • A. Không điều kiện
 • B. Có điều kiện
 • C. Phản xạ phức tạp
 • D. Phản xạ không điều kiện hoặc phối hợp với phản xạ có điều kiện

Câu 9: Bộ phận quan trọng nhất đóng vai trò điều khiển các hoạt động của cơ thể là

 • A. não giữa
 • B. tiểu não và hành não
 • C. bán cầu đại não
 • D. não trung gian

Câu 10: Tại sao hệ thần kinh dạng chuỗi hạch có thể trả lời cục bộ (như co 1 chân) khi bị kích thích?

 • A. Số lượng tế bào thần kinh tăng lên
 • B. Mỗi hạch là một trung tâm điều khiển vùng xác định của cơ thể
 • C. Do các tế bào thần kinh trong hạch nằm gần nhau
 • D. Các hạch thần kinh liên hệ với nhau

Câu 11: Trong hệ thần kinh dạng ống, não gồm những phần nào?

 • A. Bán cầu đại não, não trung gian, não giữa, tiểu não và trụ não
 • B. Bán cầu đại não, não trung gian, củ não sinh tư, tiểu não và hành - cầu não
 • C. Bán cầu đại não, não trung gian, não giữa, tiểu não và hành - cầu não
 • D. Bán cầu đại não, não trung gian, cuống não, tiểu não và hành - cầu não.

Câu 12: Kể thứ tự chính xác sơ đồ cung phản xạ tự vệ ở người:

 • A. Thụ quan đau ở da Đường cảm giác Tủy sống Đường vận động Cơ co
 • B. Thụ quan đau ở da Đường vận động Tủy sống Đường cảm giác Cơ co
 • C. Thụ quan đau ở da Tủy sống Đường cảm giác Đường vận động Cơ co
 • D. Thụ quan đau ở da Đường cảm giác Đường vận động Tủy sống Cơ co

Câu 13: Phản xạ đơn giản thường là phản xạ không điều kiện, thực hiện trên cung phản xạ do

 • A. một số lượng lớn tế bào thần kinh tham gia và thường do tủy sống điều khiển
 • B. một số ít tế bào thần kinh tham gia và thường do não bộ điều khiển
 • C. một số tế bào thần kinh nhất định tham gia và thường do tủy sống điều khiển
 • D. một số lượng lớn tế bào thần kinh tham gia và thường do não bộ điều khiển

Câu 14: Giả sử khi đang đi chơi bất ngờ gặp một con rắn to ngay trước mặt, bạn có thể phản ứng như thế nào?

 • A. Bỏ chạy
 • B. Tìm gậy hoặc đá để đánh hoặc ném
 • C. Đứng im
 • D. Một trong các hành động trên

Câu 15: Trong các đặc điểm sau:

 1. Thường do tủy sống điều khiển
 2. Di truyền được, đặc trưng cho loài
 3. Có số lượng không hạn chế
 4. Mang tính bẩm sinh và bền vững

Có bao nhiêu đặc điểm trên đúng với phản xạ không điều kiện?

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 4

Câu 16: Các phản xạ nào sau đây là phản xạ có điều kiện?

 • A. Nghe nói đến quả mơ tiết nước bọt
 • B. Ăn cơm tiết nước bọt
 • C. Em bé co ngón tay lại khi bị kim châm
 • D. Tất cả đều đúng

Câu 17: Điều không đúng với đặc điểm phản xạ có điều kiện là

 • A. được hình thành trong quá trình sống và không bền vững
 • B. không di truyền được, mang tính cá thể
 • C. có số lượng hạn chế
 • D. thường do vỏ não điều khiển

Câu 18: Cho các bộ phận sau đây:

1. Cơ ngón tay 4. Dây thần kinh cảm giác

2. Tủy sống 5. Thụ quan ở tay

3. Dây thần kinh vận động 6. Hành não

Trật tự các bộ phận tham gia vào cung phản xạ co ngón tay khi bị vật nhọn đâm là:

 • A. 5 3 6 2 4 1
 • B. 5 3 2 4 1 6
 • C. 5 4 6 2 3 1
 • D. 5 4 2 3 1

Câu 19: Điều không đúng đối với sự tiến hóa của hệ thần kinh là tiến hóa theo hướng

 • A. từ dạng lưới → chuỗi hạch → dạng ống
 • B. tiết kiệm năng lượng trong phản xạ
 • C. phản ứng chính xác và thích ứng trước kích thích của môi trường
 • D. tăng lượng phản xạ nên cần nhiều thời gian để phản ứng

Câu 20: Trong các nội dung sau:

(1) Ít tế bào thần kinh tham gia

(2) Thường là phản xạ có điều kiện

(3) Thường do não điều khiển

(4) Thường là phản xạ không điều kiện

(5) Thường do tủy sống điều khiển

(6) Nhiều tế bào thần kinh tham gia

Những đặc điểm nào của phản xạ đơn giản, những đặc điểm nào của phản xạ phức tạp?

 • A. Phản xạ đơn giản : (1), (4) và (5) ; phản xạ phức tạp : (2), (3) và (6)
 • B. Phản xạ đơn giản : (1), (3) và (4) ; phản xạ phức tạp : (2), (5) và (6)
 • C. Phản xạ đơn giản : (4), (5) và (6) ; phản xạ phức tạp : (1), (2) và (3)
 • D. Phản xạ đơn giản : (1), (2) và (5) ; phản xạ phức tạp : (3), (4) và (6)
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải Bài 27 sinh 11: Cảm ứng ở động vật (tiếp theo)


 • 220 lượt xem