Trắc nghiệm sinh học 11 bài 44: Sinh sản vô tính ở động vật

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập Trắc nghiệm sinh học 11 bài 44: Sinh sản vô tính ở động vật. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Nhân bản vô tính là quá trình:

 • A. Chuyển nhân của tế bào xôma vào tế bào trứng đã lấy mất nhân, kích thích phát triển thành phôi
 • B. Chuyển nhân của tế bào xôma vào tế bào trứng, kích thích phát triển thành phôi
 • C. Chuyển tinh trùng vào tế bào trứng đã lấy mất nhân, kích thích phát triển thành phôi
 • D. Chuyển tinh trùng vào tế bào trứng, kích thích phát triển thành phôi

Câu 2: Điều không đúng với sinh sản vô tính ở động vật là

 • A. cá thể có thể sống độc lập, đơn lẻ vẫn sinh sản bình thường
 • B. đảm bảo sự ổn định về mặt di truyền qua các thế hệ cơ thể
 • C. tạo ra số lượng lớn con cháu trong thời gian ngắn
 • D. có khả năng thích nghi cao với sự thay đổi của điều kiện môi trường

Câu 3: Cơ sở tế bào học của sinh sản vô tính ở động vật là quá trình:

 • A. nguyên phân
 • B. giảm phân
 • C. thụ tinh
 • D. giảm phân và thụ tinh

Câu 4: Sinh sản vô tính ở động vật là từ một cá thể

 • A. sinh ra một hay nhiều cá thể giống hoặc khác mình, không có sự kết hợp giữa tinh trùng và trứng
 • B. luôn xinh ra nhiều cá thể giống mình, không có sự kết hợp giữa tinh trùng và trứng
 • C. sinh ra một hay nhiều cá thể giống mình, không có sự kết hợp giữa tinh trùng và trứng
 • D. luôn sinh ra chỉ một cá thể giống mình, không có sự kết hợp giữa tinh trùng và trứng

Câu 5: Sinh sản vô tính theo cách phân đôi thường gặp ở:

 • A. động vật nguyên sinh
 • B. ruột khoang
 • C. côn trùng
 • D. bọt biển

Câu 6: Nguyên tắc của nhân bản vô tính là chuyển nhân của tế bào

 • A. xôma (n) vào một tế bào trứng đã lấy mất nhân, rồi kích thích tế bào trứng đã được cấy nhân phát triển thành phôi rồi phát triển thành cơ thể mới
 • B. xôma (2n) vào một tế bào trứng đã lấy mất nhân, rồi kích thích tế bào trứng đã được cấy nhân phát triển thành phôi rồi phát triển thành cơ thể mới
 • C. xôma (2n) vào một tế bào trứng, rồi kích thích tế bào trứng đã được cấy nhân phát triển thành phôi rồi phát triển thành cơ thể mới
 • D. xôma, kích thích tế bào trứng đã được cấy nhân phát triển thành phôi rồi phát triển thành cơ thể mới

Câu 7: Sinh sản vô tính ở động vật có các hình thức nào sau đây?

 • A. Phân đôi, nảy chồi, phân mảnh, tái sinh
 • B. Phân đôi, nảy chồi, phân mảnh, trinh sinh
 • C. Phân đôi, tái sinh, bào tử, sinh dưỡng
 • D. Phân đôi, tiếp hợp, phân mảnh, tái sinh

Câu 8: Hình thức sinh sản vô tính đơn giản nhất ở động vật là

 • A. Nảy chồi
 • B. Trinh sinh
 • C. Phân mảnh
 • D. Phân đôi

Câu 9: Nhóm động vật nào sau đây có hình thức sinh sản vô tính?

 • A. Ong, thủy tức, trùng đế giày
 • B. Cá, thú, chim
 • C. Ếch, bò sát, côn trùng
 • D. Giun đất, côn trùng

Câu 10: Hình thức sinh sản vừa có ở động vật không xương sống vừa ở động vật có xương sống là

 • A. Nảy chồi
 • B. Trinh sinh
 • C. Phân mảnh
 • D. Phân đôi

Câu 11: Trinh sinh thường gặp ở những loài nào sau đây?

 1. Ong
 2. Mối
 3. Giun dẹp
 4. Bọ xít
 5. Kiến
 6. Rệp
 • A. 1, 2, 3
 • B. 2, 3, 4
 • C. 3, 4, 5
 • D. 1, 5, 6

Câu 12: Ở động vật, hình thức sinh sản vô tính sinh ra được nhiều cá thể nhất từ một cá thể mẹ là

 • A. Nảy chồi
 • B. Trinh sinh
 • C. Phân mảnh
 • D. Phân đôi

Câu 13: Sinh sản vô tính dựa trên cơ sở:

 • A. phân bào giảm nhiễm
 • B. phân bào nguyên nhiễm
 • C. phân bào giảm nhiễm và phân bào nguyên nhiễm
 • D. phân bào giảm nhiễm, thụ tinh

Câu 14: Cho các phát biểu sau:

 1. giun dẹp sinh sản bằng hình thức phân đôi và phân mảnh
 2. Thủy tức sinh sản bằng hình thức nảy chồi và phân mảnh
 3. bọt biển sinh sản bằng hình thức nảy chồi và phân mảnh
 4. Trùng biến hình sinh sản bằng phân đôi
 5. kiến sinh sản bằng phân đôi và trinh sinh
 6. ong sinh sản bằng hình thức trinh sinh

Tính đúng (Đ)/sai (S) trong các phát biểu trên là:

 • A. 1Đ, 2S, 3Đ, 4Đ, 5S, 6Đ
 • B. 1Đ, 2S, 3S, 4Đ, 5Đ, 6Đ
 • C. 1Đ, 2Đ, 3Đ, 4S, 5S, 6Đ
 • D. 1S, 2S, 3Đ, 4Đ, 5S, 6Đ

Câu 15: Khi nói về hình thức trinh sản trinh sinh, chỉ ra phát biểu sai:

 • A. Không cần sự tham gia của giao tử đực
 • B. Xảy ra ở động vật bậc thấp
 • C. Chỉ sinh ra những cá thể mang giới tính đực
 • D. Không có quá trình giảm phân

Câu 16: Sinh sản vô tính gặp ở

 • A. nhiều loài động vật có tổ chức thấp
 • B. hầu hết động vật không xương sống
 • C. động vật có xương sống
 • D. động vật đơn bào

Câu 17: Khi nói về đặc điểm sinh sản vô tính ở động vật, phát biểu nào sau đây là sai?

 • A. Chỉ cần một cá thể gốc
 • B. Cá thể mới luôn được hình thành từ trứng không được của cá thể gốc
 • C. Không có sự thụ tinh giữa giao tử đực và giao tử cái
 • D. Dựa trên quá trình nguyên phân

Câu 18: Nảy chồi là hình thức sinh sản có ở:

 • A. bọt biển và ruột khoang
 • B. trùng roi và thủy tức
 • C. trùng đế giày và thủy tức
 • D. a míp và trùng roi

Câu 19: Tại sao chưa thể tạo ra được cá thể mới từ 1 tế bào hoặc mô của động vật có tổ chức bậc cao?

 • A. Vì cơ thể có cấu tạo phức tạp
 • B. Vì hệ thần kinh phát triển mạnh
 • C. Vì liên quan đến vấn đề đạo đức
 • D. Tất cả đều sai

Câu 20: Trong sinh sản vô tính, các cá thể mới sinh ra:

 • A. giống nhau và giống cá thể gốc
 • B. khác nhau và giống cá thể gốc
 • C. giống nhau và khác cá thể gốc
 • D. cả ba phương án trên
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải Bài 44 sinh 11: Sinh sản vô tính ở động vật


 • 67 lượt xem