Trắc nghiệm sinh học 11 bài 34: Sinh trưởng ở thực vật

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập Trắc nghiệm sinh học 11 bài 34: Sinh trưởng ở thực vật. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Sinh trưởng ở thực vật là quá trình:

 • A. tăng chiều dài cơ thể
 • B. tăng về chiều ngang cơ thể
 • C. tăng về khối lượng cơ thể
 • D. tăng về khối lượng và kích thước cơ thể

Câu 2: Khi nói về sinh trưởng thứ cấp, phát biểu nào sau đây là đúng?

 • A. Sinh trưởng thứ cấp là sự gia tăng về chiều dài của cơ thể thực vật
 • B. Sinh trưởng thứ cấp là do hoạt động của mô phân sinh bên
 • C. Sinh trưởng thứ cấp có ở tất cả các loài thực vật hạt kín
 • D. Sinh trưởng thứ cấp chỉ có ở thực vật một lá mầm

Câu 3: Quan sát mặt cắt ngang thân, sinh trưởng thứ cấp theo thứ tự từ ngoài vào trong thân là

 • A. Bần → tầng sinh bần → mạch rây thứ cấp → tầng phân sinh bên → gỗ dác → gỗ lõi
 • B. Bần → tầng sinh bần → mạch rây sơ cấp → tầng sinh mạch → gỗ thứ cấp → gỗ sơ cấp
 • C. Bần → tầng sinh bần → mạch rây sơ cấp → mạch rây thứ cấp → gỗ sơ cấp → gỗ thứ cấp
 • D. Tầng sinh bần → bần → mạch rây sơ cấp → tầng sinh mạch → gỗ thứ cấp → tủy

Câu 4: Quá trình nào sau đây là quá trình sinh trưởng của thực vật?

 • A. Cơ thể thực vật ra hoa
 • B. Cơ thể thực vật tạo hạt
 • C. Cơ thể thực vật tăng kích thước
 • D. Cơ thể thực vật rụng lá, hoa

Câu 5: Đặc điểm không có ở sinh trưởng sơ cấp là

 • A. làm tăng kích thước chiều dài của cây
 • B. diễn ra hoạt động của tầng sinh bần
 • C. diễn ra cả ở cây Một lá mầm và cây Hai lá mầm
 • D. diễn ra hoạt động của mô phân sinh đỉnh

Câu 6: Loại mô phân sinh nào sau đây không có ở cây một lá mầm?

 • A. Mô phân sinh bên
 • B. Mô phân sinh đỉnh cây
 • C. Mô phân sinh lỏng
 • D. Mô phân sinh đỉnh rễ

Câu 7: Phát biểu đúng về mô phân sinh bên và mô phân sinh lóng là

 • A. mô phân sinh bên và mô phân sinh lóng có ở thân cây Một lá mầm
 • B. mô phân sinh bên có ở thân cây Một lá mầm, còn mô phân sinh lóng có ở thân cây Hai lá mầm
 • C. mô phân sinh bên có ở thân cây Hai lá mầm, còn mô phân sinh nóng có ở thân cây Một lá mầm
 • D. mô phân sinh bên và mô phân sinh nóng có ở thân cây Hai lá mầm

Câu 8: Quang chu kì là gì?

 • A. Là thời gian chiếu sáng trong cả chu kì sống của cây
 • B. Là thời gian chiếu sáng xen kẽ với bóng tối, liên quan đến sự ra hoa của cây
 • C. Là thời gian chiếu sáng của môi trường vào cây trong giai đoạn sinh trưởng
 • D. Là năng lượng môi trường cung cấp cho một cơ thể trong suốt chu kì sống của nó

Câu 9: Cho các bộ phận sau:

 1. đỉnh dễ
 2. Thân
 3. chồi nách
 4. Chồi đỉnh
 5. Hoa

Mô phân sinh đỉnh không có ở

 • A. (1), (2) và (3)
 • B. (2), (3) và (4)
 • C. (3), (4) và (5)
 • D. (2), (5) và (6)

Câu 10: Chất nào sau đây là sắc tố tiếp nhận ánh sáng trong phản ứng quang chu kì của thực vật?

 • A. Diệp lục b
 • B. Carotenoit
 • C. Phitocrom
 • D. Diệp lục a

Câu 11: Ở cây Hai lá mầm, tính từ ngọn đến rễ là các loại mô phân sinh theo thứ tự:

 • A. mô phân sinh đỉnh ngọn → mô phân sinh bên → mô phân sinh đỉnh rễ
 • B. mô phân sinh đỉnh ngọn → mô phân sinh đỉnh rễ → mô phân sinh bên
 • C. mô phân sinh đỉnh rễ → mô phân sinh bên → mô phân sinh bên
 • D. mô phân sinh bên → mô phân sinh đỉnh ngọn → mô phân sinh đỉnh rễ

Câu 12: Trong đời sống, việc sản xuất giá để ăn, làm mạch nha đã ứng dụng giai đoạn nào trong chu kì sinh trưởng và phát triển của thực vật?

 • A. Giai đoạn nảy mầm
 • B. Giai đoạn mọc lá, sinh trưởng mạch
 • C. Giai đoạn ra hoa
 • D. Giai đoạn tạo quả chín

Câu 13: Xét các đặc điểm sau:

 1. làm tăng kích thước chiều ngang của cây
 2. diễn ra chủ yếu ở cây Một lá mầm và hạn chế ở cây Hai lá mầm
 3. diễn ra hoạt động của tầng sinh mạch
 4. diễn ra hoạt động của tầng sinh bần (vỏ)
 5. chỉ làm tăng chiều dài của dây

Những đặc điểm trên không có ở sinh trưởng thứ cấp là

 • A. (1) và (4)
 • B. (2) và (5)
 • C. (1), (3) và (5)
 • D. (2), (3) và (5)

Câu 14: Đối với quá trình sinh trưởng và phát triển của thực vật, phân bào nguyên phân có bao nhiêu vai trò sau đây?

 1. Tăng số lượng tế bào
 2. Tăng kích thước và số lượng tế bào
 3. Thay thế các tế bào già và chết
 4. Hàn gắn các vết thương
 5. Giúp cây lớn lên
 6. Là cơ sở của sinh sản vô tính
 • A. 4
 • B. 6
 • C. 5
 • D. 3

Câu 15: Cho các nhận định sau:

 1. sinh trưởng thứ cấp làm tăng bề dày(đường kính) của cây do hoạt động của mô phân sinh bên ( tầng phát sinh) gây nên, còn sinh trưởng sơ cấp làm tăng chiều dài của cây do mô phân sinh đỉnh thân và mô phân sinh đỉnh rễ phân chia tạo nên
 2. sinh trưởng thứ cấp làm tăng chiều dài của cây do hoạt động của mô phân sinh đỉnh (tầng phát sinh) gây nên, còn sinh trưởng sơ cấp làm tăng bề dày của cây do mô phân sinh đỉnh thân và mô phân sinh đỉnh rễ phân chia tạo nên
 3. sinh trưởng thứ cấp làm tăng bề dày của cây do hoạt động của mô phân sinh đỉnh gây nên, còn sinh trưởng sơ cấp làm tăng chiều dài của cây do mô phân sinh đỉnh thân và mô phân sinh đỉnh rễ phân chia tạo nên
 4. Sinh trưởng thứ cấp làm tăng bề dày của cây do hoạt động của mô phân sinh đỉnh gây nên, còn sinh trưởng sơ cấp làm tăng chiều dài của cây do mô phân sinh bên phân chia tạo nên
 5. sinh trưởng sơ cấp ở thân non và sinh trưởng thứ cấp ở thân trưởng thành
 6. sinh trưởng sơ cấp xảy ra ở thực vật Một và Mai lá mầm, sinh trưởng thứ cấp xảy ra chủ yếu ở thực vật Hai lá mầm

Những nhận định đúng về sự khác nhau giữa sinh trưởng sơ cấp và sinh trưởng thứ cấp là

 • A. (2), (3) à (4)
 • B. (1), (2) và (4)
 • C. (3), (4) và (6)
 • D. (1), (5) và (6)

Câu 16: Giải phẫu mặt cắt ngang của thân cây gỗ. Quan sát các thành phần cấu trúc của mặt cắt ngang sẽ thấy các lớp cấu trúc theo thứ tự tử ngoài vào trong thân là:

 • A. Vỏ- tầng sinh vỏ- mạch rây sơ cấp- mạch rây thứ cấp- tầng sinh mạch- gỗ thứ cấp- gỗ sơ cấp- tủy
 • B. Vỏ- tầng sinh vỏ- mạch rây thứ cấp- mạch rây sơ cấp- tầng sinh mạch- gỗ thứ cấp- gỗ sơ cấp - tủy
 • C. Vỏ- tầng sinh vỏ- mạch rây sơ cấp- mạch rây thứ cấp- tầng sinh mạch- gỗ sơ cấp- gỗ thứ cấp- tủy
 • D. Tầng sinh vỏ- vỏ- mạch rây sơ cấp - mạch rây thứ cấp- tầng sinh mạch- gỗ thứ cấp- gỗ sơ cấp - tủy

Câu 17: Sinh trưởng thứ cấp là sự tăng trưởng bề ngang của cây

 • A. do mô phân sinh bên của cây thân thảo tạo ra
 • B. do mô phân sinh bên của cây thân gỗ tạo ra
 • C. do mô phân sinh bên của cây Một lá mầm tạo ra
 • D. do mô phân sinh lóng của cây tạo ra

Câu 18: Trong sản xuất nông nghiệp, người ta nhổ mạ lên rồi cấy nhằm mục đích:

 • A. Giúp cây lúa đẻ nhánh tốt
 • B. Làm đứt đỉnh rễ giúp bộ rễ phát triển mạnh
 • C. Làm đất thoáng khí
 • D. Kìm hãm sự phát triển của lúa chống lốp đổ

Câu 19: Chọn chú thích đúng cho hình sau :

a. Lá Non b. Mắt c. Tầng phát sinh

d. Lóng e. Mô phân sinh đỉnh

Phương án trả lời đúng là

 • A. 1c, 2e, 3a, 4b, 5d
 • B. 1c, 2a, 3e, 4b, 5d
 • C. 1e, 2c, 3a, 4b, 5d
 • D. 1b, 2e, 3a, 4c, 5d

Câu 20: Hãy xác định chú thích hình vẽ sau đây đúng hay sai

1 - gỗ lõi

2 - tầng phân sinh bên

3 - gỗ dác

4 - mạch rây thứ cấp

5 - bần

6 - tầng sinh bần

Phương án trả lời đúng là:

 • A. 1Đ, 2S, 3S, 4Đ, 5Đ, 6S
 • B. 1Đ, 2S, 3S, 4Đ, 5S, 6S
 • C. 1Đ, 2S, 3S, 4Đ, 5S, 6Đ
 • D. 1Đ, 2S, 3Đ, 4Đ, 5S, 6S
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải Bài 34 sinh 11: Sinh trưởng ở thực vật


 • 134 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021