Giải Bài 34 sinh 11: Sinh trưởng ở thực vật

 • 1 Đánh giá

Sinh trưởng và phát triển là quá trình sinh vật lớn lên và hoàn thiện cơ thể của mình. Cũng giống như các quá trình sống đã học, sinh trưởng ở thực vật và động vật khác nhau. Sau đây, KhoaHoc tóm tắt kiến thức trọng tâm và hướng dẫn giải các câu hỏi trong bài 34.

A. Lý thuyết

I. Khái niệm

 • Sinh trưởng của thực vật là quá trình tăng về kích thước( chiều dài, bề mặt, thể tích) của cơ thể do tăng số lượng và kích thước của tế bào.

II. Sinh trưởng sơ cấp và sinh trưởng thứ cấp

1. Các mô phân sinh

 • Mô phân sinh là nhóm tế bào thực vật chưa phân hoá, duy trì được khả năng nguyên phân.
 • Mô phân sinh đỉnh có ở chồi đỉnh, chồi nách, đỉnh rễ.
 • Mô phân sinh bên ở cây hai lá mầm, mô phân sinh lóng ở cây một lá mầm có ở thân.

2. Sinh trưởng sơ cấp

 • Sinh trưởng sơ cấp là sinh trưởng làm tăng chiều dài của thân và rễ do hoạt động của mô phân sinh đỉnh.

3. Sinh trưởng thứ cấp

 • Sinh trưởng thứ cấp là sinh trưởng làm tăng bề ngang của thân do hoạt động của mô phân sinh bên.
 • Phân biệt sinh trưởng sơ cấp và sinh trưởng thứ cấp:

Chỉ tiêu so sánh

Sinh trưởng sơ cấp

Sinh trưởng thứ cấp

Nguồn gốc

Mô phân sinh đỉnh

Mô phân sinh bên.

Kết quả

Làm tăng chiều dài của thân và rễ.

Làm tăng chiều ngang của thân ( tạo gỗ lõi, gỗ dác, vỏ).

Có ở lớp thực vật

Có ở cây Một lá mầm và cây hai lá mầm

Có ở cây Hai lá mầm.

 • Cấu tạo của thân gỗ:

Kết quả hình ảnh cho câu tao than go

4. Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng

a. Các nhân tố bên trong

 • Tính di truyền
 • Hoocmôn thực vật

b. Các nhân tố bên ngoài

 • Nhiệt độ
 • Nước
 • Ánh sáng
 • Ôxy
 • Dinh dưỡng khoáng

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 138 - sgk Sinh học 11

Sinh trưởng ở thực vật là gì?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 138 - sgk Sinh học 11

Sinh trưởng sơ cấp ở thực vật là gì?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 138 - sgk Sinh học 11

Sinh trưởng thứ cấp là gì?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 138 - sgk Sinh học 11

Những nét hoa văn trên đồ gỗ có xuất xứ từ đâu?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: Trang 138 - sgk Sinh học 11

Giải thích hiện tượng mọc vống của thực vật ở trong bóng tối?

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm sinh học 11 bài 34: Sinh trưởng ở thực vật


 • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021