Giải Bài 38 sinh học 11: Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật

  • 1 Đánh giá

Sự sinh trưởng và phát triển của mỗi loài, mỗi cá thể động vật trước tiên do nhân tố di truyền quyết định. Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật có thể chia thành các nhân tố bên trong và bên ngoài. Sau đây, KhoaHoc tóm tắt kiến thức trọng tâm và hướng dẫn giải các câu hỏi trong bài 38.

A. Lý thuyết

I. Nhân tố bên trong

1. Các hoocmon ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật có xương sống

Tên HM /Tuyến tiết

Vai trò

Hàm lượng

Dưới ngưỡng

Trên ngưỡng

HM sinh trưởng (T.Yên)

KThích phân chia tế bào

Tăng kích thích tế bào tăng tổng hợp prôtêin

Kích thích phát triển xương

Người bé nhỏ

Người khổng lồ

Tirôxin (T.Giáp)

Kích thích chuyển hóa tế bào

Kích thích quá trình sinh trưởng biến thái cơ thể

Chậm lớn, trí tuệ kém

Hooc môn sinh dục

- Ơstrôgen ( BT)

-Testostêron (TH)

Kích thích sinh trưởng, phát triển mạnh ở giai đoạn dây thì nhờ

Tăng phát triển xương

Phân hóa tế bào

Đặc điểm sinh dục phụ

(Riêng testostêsron làm tăng tổng hợp prôtêin )

Thiếu testostêron Gà trống phát triển không bình thường

2. Các hoocmon ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật không xương sống

Loại hoôcmôn

Tác động đối với sinh trưởng và phát triển

Ecđisơn

Gây lột xác sâu bướm

Kích thích sâu biến thành nhộng , bướm

Juven nin

Phối hợp với Ecđisơn→ lột xác

Ức chế sâu biến thành nhộng và bướm

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 154 sgk Sinh học 11

Kể tên các hoocmôn ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật có xương sống.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 154 sgk sinh học 11

Kể tên các hoocmôn ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của côn trùng

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 154 sgk Sinh học 11

Vào thời kì dậy thì của nam và nữ loại hoocmôn nào được tiết ra nhiều làm cơ thể thay đổi mạnh về thể chất và tâm sinh lí?

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm sinh học 11 bài 38: Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật


  • 19 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021