Phân biệt sinh trưởng với phát triển

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 151 sgk Sinh học 11

Phân biệt sinh trưởng với phát triển.

Bài làm:

  • Sinh trưởng là quá trình thay đổi về số lượng (tăng kích thước và khối lượng của cơ thể) nhờ tăng số lượng và kích thước tế bào.
  • Phát triển là quá trình thay đổi về số lượng và chất lượng trong cơ thể. Khi nói đến phát triển phải nói tới 3 yếu tố cơ bản sau đây:
    • Sinh trưởng: thay đổi về kích thước và khối lượng cơ thể.
    • Phân hóa tế bào (biệt hóa tế bào) hình thành các cơ quan. Sự phân hóa tế bào diễn ra mạnh nhất ở giai đoạn phát triển phôi thai.
    • Tạo hình dáng đặc trưng cho cơ thể và các cơ quan.

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021