Hãy liệt kê các hình thức hô hấp của động vật ở nước và ở cạn

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 75 - sgk Sinh học 11

Hãy liệt kê các hình thức hô hấp của động vật ở nước và ở cạn.

Bài làm:

Câu 1:

Có động vật, có 4 hình thức trao đổi khí chủ yếu đó là:

  • Trao đổi khí qua bề mặi cơ thể;
  • Trao đổi khí bằng hệ thống ống khí;
  • Trao đổi khí bằng mang;
  • Trao đổi khí bằng phổi.
  • 13 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021