Phân biệt sinh sản vô tính và tái sinh các bộ phận cơ thể

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 174 sgk Sinh học 11

Phân biệt sinh sản vô tính và tái sinh các bộ phận cơ thể

Bài làm:

  • Sinh sản vô tính là kiểu sinh sản mà một cá thể sinh ra một hoặc nhiều cá thể mới giống hệt mình, không có sự kết hợp giữa tinh trùng và tế bào trứng.
  • Tái sinh là hiện tượng động vật (trải qua phân bào nguyên nhiễm) mọc lại những phần cơ thể đã mất, mà không sinh ra cơ thể mới.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021