Trắc nghiệm sinh học 11 bài 36 Phát triển ở thực vật có hoa

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập Trắc nghiệm sinh học 11 bài 36 Phát triển ở thực vật có hoa. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Tuổi của cây một năm được tính theo:

 • A. Chiều cao của cây
 • B. Đường kính thân
 • C. Số lá
 • D. Đường kính tán lá

Câu 2: Người ta xác định tuổi của cây cà chua theo số lá. Theo lí thuyết, khi đến lá thứ mấy thì cây sẽ bắt đầu ra hoa?

 • A. Lá thứ 14
 • B. Lá thứ 15
 • C. Lá thứ 12
 • D. Lá thứ 13

Câu 3: Phát triển ở thực vật là toàn bộ những biến đổi diễn ra trong chu kỳ sống của cá thể biểu hiện qua

 • A. hai quá trình liên quan với nhau: sinh trưởng và phát sinh hình thái tạo nên các cơ quan của cơ thể
 • B. ba quá trình không liên quan với nhau: sinh trưởng, phân hóa và phát sinh hình thái tạo nên các cơ quan của cơ thể
 • C. ba quá trình liên quan với nhau là sinh trưởng, phân hóa và phát sinh hình thái tạo nên các cơ quan của cơ thể
 • D. hai quá trình liên quan với nhau: phân hóa và phát sinh hình thái tạo nên các cơ quan của cơ thể

Câu 4: Cây trung tính có đặc điểm nào sau đây?

 • A. Ra hoa trong điều kiện ngày dài
 • B. Ra hoa trong điều kiện ngày ngắn
 • C. Ra hoa trong điều kiện chiếu sáng nhiều hơn 12h/ ngày
 • D. Ra hoa trong cả điều kiện ngày ngắn và ngày dài

Câu 5: Phitôcrôm Pđx có tác dụng làm cho hạt nảy mầm,

 • A. khí khổng mở, ức chế hoa nở
 • B. hoa nở, khí khổng mở
 • C. hoa nở, khí khổng đóng
 • D. kìm hãm hoa nở và khí khổng mở

Câu 6: Người ta làm thí nghiệm đem ngắt quãng độ dài thời gian che tối liên tục vào ban đêm của một cây bằng một loại ánh sáng, cây đó đã không ra hoa. Cây đó thuộc nhóm thực vật nào sau đây?

 • A. Cây ngày ngắn
 • B. Cây ngày dài
 • C. Cây trung tính
 • D. Cây ngày ngắn hoặc cây trung tính

Câu 7: Cho các loài thực vật sau:

⦁ Thanh Long

⦁ Cà tím

Cà chua

⦁ Cà phê ngô

⦁ Lạc

⦁ Đậu

⦁ Củ cải đường

⦁ Ngô

⦁ Sen cạn

⦁ Rau diếp

⦁ Hướng dương

Trong các loài cây trên, có bao nhiêu cây trung tính?

 • A. 5
 • B. 6
 • C. 7
 • D. 9

Câu 8: Một cây ngày dài có độ dài ngày tới hạn là 15 giờ sẽ ra hoa. Chu kì chiếu sáng nào dưới đây sẽ làm cây không ra hoa?

 • A. 16h chiếu sáng/ 8h che tối
 • B. 14h chiếu sáng/ 10h che tối
 • C. 15,5h chiếu sáng/ 8,5h che tối
 • D. 4h chiếu sáng/ 8h che tối

Câu 9: Quang chu kỳ là

 • A. tương quan độ dài ban ngày và ban đêm
 • B. thời gian chiếu sáng xen kẽ với bóng tối bằng nhau trong ngày
 • C. thời gian chiếu sáng trong một ngày
 • D. tương quan độ dài ban ngày và ban đêm trong một mùa

Câu 10: Khi nói về hai biện pháp: thắp đèn ban đêm ở các vườn trồng hoa cúc vào mùa thu và bắn pháo hoa ban đêm ở các đồng mía vào mùa đông, phát biểu nào sau đây là đúng?

 • A. Hai biện pháp này đều có tác dụng kìm hãm sự ra hoa
 • B. Hai biện pháp này đều có tác dụng kích thích sự ra hoa
 • C. Biện pháp thắp đèn vào ban đêm ở các vườn trồng cúc vào mùa thu có tác dụng kìm hãm sự ra hoa và bắn pháo hoa ban đêm ở các đồng trồng mía vào mùa đông có tác dụng kích thích sự ra hoa
 • D. Biện pháp thắp đèn vào ban đêm ở các vườn trồng cúc vào mùa thu có tác dụng kích thích sự ra hoa và bắn pháo hoa ban đêm ở các đồng trồng mía vào mùa đông có tác dụng kìm hãm sự ra hoa

Câu 11: Cây cà chua ra hoa khi đạt được đến lá thứ

 • A. 14
 • B. 15
 • C. 12
 • D. 13

Câu 12: Người ta tiến hành thí nghiệm nghiên cứu sự ra hoa của một loài cây bị ảnh hưởng ra sao bởi thời gian chiếu sáng và che tối khác nhau ( trong hình vẽ)

( Chú thích: Critical ninght length= Độ dài đêm tới hạn; Darkness= thời gian che tối)

Loại thực vật này thuộc nhóm cây nào sau đây?

 • A. Cây ngày ngắn
 • B. Cây ngày dài
 • C. Cây trung tính
 • D. Cây ngày ngắn hoặc cây trung tính

Câu 13: Florigen kích thích sự ra hoa của cây được sinh ra ở

 • A. Chồi nách
 • B. Lá
 • C. Đỉnh thân
 • D. Rễ

Câu 14: Thời điểm ra hoa của thực vật 1 năm có phản ứng quang chu kì tung tính được xác định theo bao nhiêu nhân tố sau đây?

1. Chiều cao của cây

2. Đường kính gốc

3. Theo số lượng lá trên thân cây

4. Tương quan độ dài ngày đêm

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 4

Câu 15: Phitôcrôm là sắc tố cảm nhận quang chu kì

 • A. và cảm nhận ánh sáng, có bản chất là protein và có trong các hạt cần ánh sáng để nảy mầm
 • B. và cảm nhận ánh sáng, có bản chất là phi protein và có trong các hạt cần ánh sáng để nảy mầm
 • C. và cảm nhận ánh sáng, có bản chất là protein và chứa trong các lá cần ánh sáng để quang hợp
 • D. nhưng không cảm nhận ánh sáng, có bản chất là protein và có trong các hạt cần ánh sáng để nảy mầm

Câu 16: Cho các loài cây sau:

1. Thược dược 2. Mía
3. Cà chua 4. Lạc
5. Hướng dương
6. Đậu tương 7. Vừng
8. Cà rốt 9. Gai dầu 10. Mía

Trong các loài cây trên, những loài cây ngày ngắn là

 • A. (1) , (2), (6), (7), (9) và (10)
 • B. (1) , (3), (6), (7), (9) và (10)
 • C. (1) , (2), (6), (7), (8) và (10)
 • D. (1) , (2), (3), (7), (9) và (10)

Câu 17: Phitôcrôm Pđ và Pđx Có mối liên hệ với nhau như thế nào?

 • A. Hai dạng chuyển hóa lẫn nhau dưới sự tác động của ánh sáng
 • B. Hai dạng đều không chuyển hóa lẫn nhau dưới sự tác động của ánh sáng
 • C. Dạng Pđ không chuyển hóa được sang dạng Pđx
 • D. Dạng Pđx không chuyển hóa được sang dạng Pđ

Câu 18: Một cây dài ngày ra hoa trong quang chu kì tiêu chuẩn 14 giờ sáng - 10 giờ tối. Cây đó sẽ ra hoa trong quang chu kì nào sau đây?

 1. 14 giờ sáng - 14 giờ tối
 2. 15 giờ sáng - 9 giờ tối
 3. 10 giờ sáng - 7 giờ tối, chiếu ánh sáng đỏ 7 giờ tối
 4. 10 giờ sáng - 7 giờ tối, chiếu ánh sáng đỏ xa 7 giờ tối
 5. 10 giờ sáng - 7 giờ tối, chiếu ánh sáng đỏ - đỏ xa 7 giờ tối
 6. 10 giờ sáng - 7 giờ tối, chiếu ánh sáng đỏ xa - đỏ 7 giờ tối
 7. 10 giờ sáng - 7 giờ tối, chiếu ánh sáng đỏ xa - đỏ - đỏ xa 7 giờ tối
 8. 10 giờ sáng - 7 giờ tối, chiếu ánh sáng đỏ - đỏ xa - đỏ 7 giờ tối

Phương án trả lời đúng là:

 • A. (2), (3), (6) và (8)
 • B. (2), (3), (6) và (7)
 • C. (2), (3), (5) và (8)
 • D. (2), (3), (4) và (7)

Câu 19: Tuổi của cây một năm được tính theo số

 • A. Lóng
 • B. Lá
 • C. Chồi nách
 • D. cành

Câu 20: Cho các loài thực vật sau: lúa mì, sen cạn, dâu tây. Những loài này

 • A. chỉ ra hoa khi có độ sáng nhỏ hơn 12 giờ/ngày

 • B. chỉ ra hoa khi có độ sáng lớn hơn 12 giờ/ngày
 • C. ra hoa không phụ thuộc vào ngoại cảnh
 • D. ra hoa khi thời gian chiếu sáng bằng thời gian tối
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải Bài 36 sinh 11: Phát triển ở thực vật có hoa


 • 157 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021